Marias jomfrustatus og Matteus 1:25

av Matt Slick

Den romersk katolske kirke vedholder at Maria beholdt sin jomfrudom efter Kristi fødsel. Det sies i paragraf 510 i Den katolske kirkes katekisme:

” 510. Maria "forble jomfru da hun unnfanget sin Sønn, jomfru da hun fødte Ham, jomfru da hun bar Ham, jomfru da hun ammet Ham, jomfru for all tid".655 Med hele seg er hun "Herrens tjenerinne" (Luk 1:38).

Forblev Maria jomfru efter fødselen av Jesus? Svaret på spørsmålet kan ha en sterk innvirkning på følgende doktriner. Når det gjelder protestantisk teologi spiller det ingen rolle enten Maria forble jomfru eller ikke. Men i den romersk katolske teologi er det svært viktig siden det opphøyer Maria i en slik grad at hun nesten blir en gud og de gir henne titler som co-mediatrix, himmelens dronning,, kirkens mor osv. Derfor er det nødvendig å undersøke dette med hennes evige jomfrustatus i det håp å få en bibelsk riktig forståelse av spørsmålet.
Ordet ”jomfru” i NT er ”parthenos” og forekommer 14 ganger i den greske originalteksten.  Men ordet forekommer ikke i Mat 1:25. Isteden sier den Greske NT: ”Men han levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn; og han gav ham navnet Jesus.”

Det synes rett frem at Josef ikke hadde seksuelt samkvem med Maria før efter Kristi fødsel og at efter Jesu fødsel levde de sammen. Ordet ”før” uttrykker tidsforhold: et tidspunkt når en hendelse eller fenomen ennå ikke har begynt å eksistere.

”Før” brukes her som betegnelse for inntil: ”Du kan ikke gå før du har betalt boten.” Altså en betingelse som må oppfylles før det kan bli en endring.

I Mat 1:25 sies det at Josef ikke levde sammen med Maria før (gresk: kjente henne ikke av γινώσκω (ginosko) = kjenne) Jesus var født. I oversettelsen ”En levende Bok 1988” står det: ”Men hun forble jomfru til barnet var født, og Josef kalte ham Jesus.” Dette impliserer at Maria var jomfru inntil fødselen og deretter levde hun med Josef og fikk barn med ham. NT ble skrevet på gresk som har to forskjellige ord for bror og fetter. Se for eksempel: Paulus omtaler i Gal 1:19 Jakob som Herrens adelfos (ἀδελφός =bror). I Kol 4:10 omtaler han Markus som Barnabas' anepsios (ἀνέψιος =søsken barn, fetter). At samme forfatter skulle bruke to ulike ord hvis det dreide seg om samme type slektskapsforhold, er ikke umiddelbart innlysende. Iflg. Paulus er da Jacob Jesu kjødelige bror født av Maria.

Den romersk katolske kirke sier imidlertid at ordet ἕως=heōs som brukes i Mat 1:25 og som oversettes ”inntil”, kan også brukes om en tilstand som fortsetter etterpå. De siterer for eksempel

1 Kor 15:25: ” For Kristus skal være konge til han har beseiret alle sine fiender.” Men han fortsetter å være konge etterpå, sier de. Andre eksempler er Fil 1:10 og 1 Tim 6:14
Altså kan Maria være jomfru efter fødselen.

Selvsagt er det lik lett å finne vers i Bibelen som betyr en endring i tilstand. F.eks.: Apg 20:11; 23:12; Åpb 7:3

I alle disse tre versene brukes ordet for inntil for å markere en endring i situasjonen.

Ord betyr forskjellig og må sees i kontekst.

Kontekst eller sammenheng er det mest betydningsfulle som vi må se på når vi skal forstå hva ordene betyr. Her er Mat 1:25 i sammenheng:

”Alt dette skjedde for at det Herren har talt gjennom profeten, skulle oppfylles: 23  Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel  - det betyr: Gud med oss.  24  Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin trolovede hjem til seg. 25 Men han levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn; og han gav ham navnet Jesus.”

Sammenhengen er her at en jomfru skal bli gravid. Jomfrudommen er her et viktig emne. Og Matteus ønsker at vi skal forstå helt klart at Jesus er ikke resultatet av et seksuelt forhold mellom mann og hustru. Det er derfor at Marias jomfrudom er profetert i GT og oppfylt i NT. Jomfrudommen er av primær viktighet siden Jesus er Guds sønn, den guddommelige Messias.  Matteus fortsetter med å fortelle oss at Josef ikke hadde seksuelt samkvem med Maria før efter at Jesus var født. Det vil si at etter Jesus fødsel var hun ikke lenger en jomfru fordi Josef og hun hadde seksuelt samkvem.

Konklusjon

Er dette en vanntett konklusjon? Nei, det er den ikke. Både Martin Luther og John Calvin  bekreftet Marias evige jomfrustatus. Om vi eller de, sammen med Den romersk katolske kirken har rett vil åpenbares for oss når Herren vil fortelle oss det i himmelen. Men enten  Martin Luther, John Calvin og Den romersk katolske kirke har rett eller ikke, eller for den saks skyld hvem som helst ellers tror på Marias evige jomfrustand så har det ingen innflytelse på virkeligheten om hun var jomfru eller ikke. Vi må alltid gå til Bibelen med dens forrang og ikke til teologers uttalelser eller meninger.

CARMs mening er at Maria var jomfru inntil fødselen.

Svar på innvendinger

Innvending: Da Jesus hang på korset: hvorfor gav han ikke da sin mor til en av sine brødre istedenfor til Johannes? Om han hadde hatt brødre/søstre ville det ikke vært naturlig og be dem ta vare på moren sin? Siden han ikke gjorde det betyr det at han ikke hadde brødre eller søstre.

Joh 19:26-27: ”Da Jesus så sin mor og ved siden av henne den disippel han hadde kjær, sa han til sin mor: "Kvinne, det er din sønn." 27 Deretter sa han til disippelen: "Det er din mor." Fra den stund tok disippelen henne hjem til seg.”

Svar:

  1. ”Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle oppfylles." Da forlot alle disiplene ham og flyktet.” (Matt 26:56)
  2. ”Der sa Jesus til dem: "I natt kommer dere alle til å vende dere bort fra meg, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden ned, så hjorden blir spredt.” (Matt 26:31)
  3. ”Jeg er blitt fremmed for mine brødre og en utlending for min mors barn.” (Sal 69:9) Salme 69 er en messiansk salme.
  4. Matt 13:55-56 sier: ”Er ikke dette tømmermannens sønn? heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? 56 Og hans søstre, er de ikke alle her hos oss? Hvorfra har han da alt dette?”
  5. Jesus skilte seg fra moren sin, og brøt alle jordiske forbindelser (2 Kor 5:16) og overgav henne til apostelen Johannes som virkelig var tilstede og muligens risikerte livet sitt ved å være der. Alle andre hadde jo forlatt ham.
  6. For det første:Ved å overgi Maria til Johannes gjorde han det beste han kunne for henne ved ikke å overgi henne til noen av sine søsken som hadde forlatt ham. Og han satte Johannes høyere enn Peter når det gjaldt Maria. Legg merke til at  Jesus først bad Maria se efter Johannes og ikke omvendt. Dette svekker enhver tanke om at Maria har noen høyere stilling i kirken. Vi ser senere i Apostlenes gjerninger at Maria fant sin plass blant (ikke over) de troende i et bønnemøte. ”alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.” (Apg 1:14 )
  7. For det andre: Det er Bibelsk belegg for at Jesus hadde søsken.
  8. For det tredje: Det er  mulig at hans ønske om at Johannes skulle ta seg av Maria (på grunn av sin trofasthet) istedenfor sine brødre som hadde forlatt ham (Mat 26:31,56) var det nødvendig for Jesus å  si klart fra hva han ønsket. Denne erklæringen kan sees som et bevis for at Jesus hadde et klart ønske om at Johannes skulle ta seg av Maria istedenfor sine egne brødre.1
  • 1. Svendsen, Eric D., Who is My Mother? Amityville, NY: Calvary Press Publishing, 2001, p. 48-50, 52, 54.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.