Messen og offringen av Kristus

av Matt Slick

I Den romersk katolske kirke er messen likestilt med Nattverden, tilbudet om kommunion (ordet betyr fellesskap. O.a.). Ordet ”messe” er avledet av det latinske ”missa”. Messen er en serie av ritualer sentrert omkring nattverden. Det kalles også for messeofferet. I hht. New Saint Joseph Baltimore Catechism, vol 2, spørsmål 357, ”Messen er offeret av den nye loven hvor Kristus igjennom prestens tjeneste ofrer seg selv til Gud på en ublodig måte som brød og vin. Messen er Kristi ofret på en sakramental måte.. realiteten er den samme men utseende forskjellige.” Spørsmål 358 spør ”Hva er et offer?” Svaret er: ”Et offer er en offergave av en prest til Gud alene, og ødeleggelsen av den (offergaven) på en eller annen måte for å anerkjenne at han er skaper av alle ting.” Fra Baltimore katekismen kan vi slutte av messen er en prests ofringen av Kristus.

”Når katolikkene lærer at nattverden - foruten å være en gave fra Gud - også rettes til ham som et virkelig offer, bygger de på den overbevisning at Kristi korsoffer og messeofferet er numerisk identiske. Messeofferet føyer intet til korsofferet. Jesu offer på Golgata blir nærværende på en ublodig måte i nattverden. Jesus Kristus selv er offergaven, hengitt til oss og for våre synders skyld”. («Nattverden - Herrens måltid». Uttalelsen vedtatt på den katolsk-lutherske samtalegrupppes møte i Oslo, 29. mars 1982.)

I hht. Romersk katolisisme innstiftet Kristus nattverden da han sa: ”Dette er mitt legeme” (Mat 26:26) og ”Dette er mitt blod” (Mat 26:28). Videre lærer de romersk katolske at når Jesus sa: ”Gjør dette til minne om meg” gav han apostlene og sine fremtidige prester kraften til å forandre brød og vin til hans legeme og blod. (Baltimore Catechism, Vol.2. Q. 354). Således vil ”presten bønnfalle Faderen om å sende Den Helliggjørende Ånd slik at offergavene blir Kristi legeme og blod, (KKK, 1105)”

Om vi går igjennom Den katolske kirkes katekisme og Tren konsilet finner vi at eukaristien er referert til på forskjellige måter:

 1. Som et offer
  1. ”især det hellige eukaristiske offer.” (KKK 1055), ” Eukaristien er altså et offer..” (KKK 1366
 2. Som et guddommelig offer
  1. ”Gjennom liturgien - og fremfor alt i eukaristiens guddommelige offer - "fullbyrdes jo vår gjenløsning". (KKK 1068)
 3. Som en representasjon av korsofferet
  1. ”Eukaristien er altså et offer fordi den "representerer" (gjør nærværende igjen) korsofferet, ” (KKK 1366)
 4. Er ett og samme offer
  1. ”Kristi offer og det eukaristiske offer er ett og samme offer” (KKK1367)
 5. Er Kristi offer
  1. "For det er én og samme offergave (hostia), og det er den samme som nå ofrer ved prestenes tjeneste, som den gang ofret seg på korset, bare måten å ofre på er forskjellig" (KKK 1357)
 6. Er løskjøpende
  1. ”... er dette offer i sannhet løskjøpende". (KKK 1367)
 7. Alle som ikke tror på løskjøpingen er bannlyst i hht. Trent konsilet
  1. ”Om noen sier, at messeofferet bare er en pris og takksigelse, eller er bare til minne om kors offer, og ikke et løsgjørende offer eller at det bare er til gode for den som mottar det og at det ikke bør ofres for synder begått av levende eller døde, eller for smerte, tilfredsstillelse eller andre nødvendigheter, la ham bli bannlyst” (Trent: On the Sacrifice of the Mass: Canon 3);
 8. Kalles offeret av Kristus som ofres ved prestenes hender.
  1. ”Ved præsternes tjeneste fuldbyrdes de troendes åndelige offer i forening med Kristi, den eneste Midlers offer, som på hele Kirkens vegne ved præsternes hender på ublodig og sakramental vis frembæres i eukaristien, indtil Herren selv kommer.” (KKK 1369)
 9. Er offer for synder.
  1. ”Som offer bæres også eukaristien frem som soning for levendes og dødes synder, og for å oppnå åndelige eller timelige velgjerninger hos Gud.” (KKK 1414)
 10. Skal anses som et sant og ekte offer
  1. ”Kirken mener at Messen skal anses som et ”sant og reelt offer ” (The Catholic Encyclopedia, topic: "Sacrifice of the Mass").

Er Messen et nytt offer av Kristus?

Romersk katolikker er snare til å si at eukaristien ikke er et re-offer av Kristus. De ønsker å gjøre det klart at Kristus var ofret en gang for alle og at messen ikke er et re-offring men en representasjon av offeret. VI ønsker absolutt ikke å misrepresentere den romersk katolske teologi, men vi må spørre hvordan det er mulig at messen ikke er et gjenoffer av Kristus når messen kalles et guddommelig offer (KKK 1068) som gjentas gang på gang. Vi fortelles at ” Kristi offer og det eukaristiske offer er ett og samme offer” (KKK 1367), at det er et ublodig offer for syndenes forlatelse (KKK 1369) at det kan sone for våre synder (KKK 1414) at det skal anses for å være et riktig og reelt offer (The Catholic Encyclopedia, topic: "Sacrifice of the Mass"). Vi må konkludere med at det er et offer som gjentas gang på gang og  er løskjøpende, logisk må det være en gjenofring av Kristus. Om ikke, hvordan kan det da kalles et Kristi offer?

 • ”derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.” (Heb 2:17)
 • ”og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.” ( 1 Joh 2:2)

Bibelsk svar

Vi risikerer at de romersk katolske vil si at de bibelske motsvar til deres utsagn er et ”god-dag-mann-økseskaft”. Typisk vil den romerske katolikken si at messen er ikke en gjentagelse av Kristi offer. Men det er vanskelig å konkludere annerledes når vi undersøker de offisielle romersk katolske dokumentene. Derfor, på samme måten om det sies at messen er et offer av Kristus og gjentas, må vi konkludere at det er et kontinuerlig offer, et gjentatt offer av Kristus siden Den katolske kirken sier at dette offeret er gjenløsende (fjerner Guds vrede) og det er bare det virkelige offeret til Jesus som kan forårsake gjenløsning.

Bibelen forteller oss meget om Kristi offer. Ta en titt på følgende vers:

 1. Offeret gitt én gang
  1. ”For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og ophøiet over himlene 27 en som ikke hver dag trenger til, likesom yppersteprestene, først å frembære offer for sine egne synder, derefter for folkets; for dette gjorde han én gang for alle da han ofret sig selv.” (Heb 7:26-27)
  2. ”således skal og Kristus, efter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare sig, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.” (Heb 9:28)
  3. ”og ved denne vilje er vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. 11 Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer, som dog aldri kan bortta synder; (Heb 10:10,11)
 2. Gjentagelse av offer er nytteløst.
  1. ”For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve billedet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem.” (Heb 10:1)
  2. ”Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer, som dog aldri kan bortta synder;” (Heb 10:11)

Vi kan se at Bibelen forteller oss at Kristus ofret seg selv en gang for alle og at det ikke er nødvendig med noen gjentagelse av hans offer. Den romersk katolske kirkes feiltagelse er at de har forvrengt den bibelske læren om Herrens måltid til en stadig gjentagelse av Kristi offer. Det burde være klart for deg som leser at Den katolske kirkes lære ikke bare e u-bibelsk men anti-bibelsk.

Vi i CARM, anmoder Den romersk katolske kirke om ikke å sette sin lit til messen, men isteden vende seg i tro til det ene og sanne offer av Kristus, og se til Jesus alene, og ikke til en menneskelig tradisjon med stadige gjentatte offer. Vi er rettferdiggjort ved Kristi blod alene, ikke ved offer gjort av en romersk katolsk prest som forvandler brød og vin til reelt Kristi legeme og blod.

 • ”dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet,” (1 Joh 1:9).
 • ”meget mere skal vi da, efterat vi nu er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden,” (Rom 5:9).
 • ”Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,” (Rom 5:1).

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.