Nattverden og de 144 000 salvede Jehovas vitner

Jehovas vitners organisasjon lærer at ikke alle i deres menighet kan få gå til nattverd. Bare de 144 000 som kalles salvede, har rett til nattverd og det er bare de som kommer til Himmelen1  I virkeligheten er det bare de 144 000 innen Jehovas vitners  som er gjenfødt.

”Denne lille flokken på 144 000 er arvinger til kongeriket og er de eneste mennesker som er gjenfødt.”2

Jehovas vitners  feirer nattverden bare en gang om året.3 I den årlige nattverds gudstjeneste samles Jehovas vitners i Rikets sal. Dette gjøres på den 14. Nissan, påskedatoen i den jødiske kalender, som vanligvis faller i mars eller april i den Gregorianske kalenderen. Under gudstjenesten sendes begeret fra den ene til den andre av Jehovas vitner.  Ingen av dem tar del – unntagen de svært få som er en del av de 144 000.

I Joh 6:53-53 sa Jesus: ”Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. 54. Men den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.”4

Jeg kommer ikke her til å diskutere nattverdens natur og sammenlikne katolikker og protestanters syn på dette, men Jesus sa til jødene at de måtte ta del i nattverden som han senere innstiftet (Mat 6:26-28). Om de ikke tok del i nattverden har de ikke liv i dem.

I hht. til Vakttårnet er ”livet” som det snakkes om i  Joh 6:53, det evige liv. Videre: ”Ved denne anledningen snakket ikke Jesus til de israelitter som var omskåret, om ”evig liv” som menneskelige vesener i et Paradis på jorden, under hans tusenårsrike. Han snakket om den anledningen som ble satt fremfor apostelen Peter og hans med-apostler ved hjelp av ” uttalelsen om evig liv”. Det var anledningen til å vinne evig liv med Kristus i Himmelen:”liv i dere” (Joh 6:53).” Ved å regjere med ham i Himmelen kunne de la menneskeheten få liv og oppstå til ”udødelig liv” og andre til ”evig liv”. Udødelig liv er forbeholdt de 144 000 som vil gå til Kristus i Himmelen. De vil ikke ha gjenreiste legemer, men ha ånde-legemer. ”Evig liv” er for de som er i det jordiske paradis og de har en fysisk kropp som må ernæres ved spising, søvn osv.

Som vi kan se av sitatene ovenfor, var i hht. Vakttårnet det livet Jesus snakket om: evig liv altså et liv  i Himmelen for 144 000. Derfor påstår Jehovas vitners at nattverden ble innstiftet kun for de 144 000 og ikke for alle Jehovas vitners.

Siden Jesus kjøpte hele kirken med sitt blod (Apg 20:28) og hans blod er paktens blod for kirken (1 Kor 11:25), er nattverden ment å være for alle kristne, ikke bare for 144 000 elite Jehovas vitner.

Hva sier Bibelen?

Nattverden er for Kristi legeme, for de troende. Brøden og vinen representerer legemet og blodet til Jesus som ble ofret for de troende så de kunne bli gjenløst fra sine synder. Derfor er nattverden kun for de som stoler på Kristi offer. Nattverden er ikke for de som ikke er dekket av Kristi offer. Dette er betydningsfullt siden de fleste Jehovas vitners  ikke deltar i nattverden.

Apostelen Paulus sa at brødet er å ta del i Kristi legeme, at det er bare ett Kristi legeme (kirken) som vi alle har del i. Innen den kristne kirken er det ingen begrensing av hvem som kan delta i nattverden.

  • ”Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi legeme? 17 Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme. For vi har alle del i det ene brød. 18 Se på Israels folk! Har ikke de som spiser av offeret, del i det som skjer på alteret?” 1 Kor 10,16-18
  • ”Den første dag i uken var vi samlet for å bryte brødet, og Paulus talte til dem, og han holdt på helt til midnatt siden han skulle reise neste dag.” Apg 20,7

Det sies ingenting om en begrensning i hvem som kan ta del, unntagen at man skal undersøke seg selv og ærlig anerkjenne at brødet og vinen representerer Kristi offer, og ikke bare er et seremoniell.

  • ”Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av kalken. 29 For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens legeme, spiser og drikker seg selv til dom.” 1 Kor 11,28-29

Ikke noen steder i Bibelen finnes det restriksjoner at nattverden bare er for de 144 000. Dette er en fabrikasjon av Vakttårnets Bibel og traktatselskap. At Jehovas vitners  ikke deltar i nattverden er et tegn på at de ikke har noen plass i Kristi legeme og ikke har noen pakt med Kristus. Nattverden er ment  for de som tror på den sanne og levende Gud som har gjenløst dem ved Herren Jesus Kristus. Nattverden er ikke for dem som er utenfor Kristi leir. Siden den største delen av Jehovas vitners  ikke deltar i nattverden, er det et vitnesbyrd mot dem.

  • 1. The Watchtower, Feb. 15th, 1985, p. 13.
  • 2. The Watchtower, Nov. 15th, 1954, p. 681.
  • 3. The Watchtower, April 1, 1965, p. 199.
  • 4. The Watchtower, March 1, 1978, p. 10.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.