Om Jesus er Gud hvorfor sa han da at Faderen var større enn Ham?

“Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Faderen, for han er større enn jeg.” (Joh 14:28)

Jesus sa at Faderen var større enn Ham ikke fordi han ikke var Gud, men han var også menneske og som menneske var han i en lavere stilling. Han var :”.. for en kort tid (var) stilt lavere enn englene..”  (Heb 2:9) Også i Fil 2:5-8 sies det om Jesus…”Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik.”

Jesus har to naturer. Jesus benektet ikke at han var Gud. Han anerkjente bare det faktum at han også var menneske. Som et menneske var han i en lavere stilling enn Faderen. Han hadde tillagt seg selv menneskelig natur. (Kol 2:9) Han ble et menneske for å kunne død for menneskene.

En sammenlikning kan finnes i  ekteskapets relasjoner. Bibelsk står en ektemann i en høyere stilling og autoritet enn sin kone. Men han er ikke forskjellig i natur og han er ikke bedre enn sin kone. De deler den samme natur, det å være menneske, og de virker sammen pga. kjærlighet.

Så Jesus benektet ikke at han var Gud. Han anerkjente ganske enkelt at han også var menneske, og som menneske var han underlagt Guds lov så han kunne frelse de som var under loven, nemlig menneskene. (Gal 4:4-5)

Du kan lese mer under Jesu to naturer.

Jesus er én person med to naturer

Gud Menneske

Han tilbedes (Mat 2:2,11; 14:33; 28:9)
Han bes til (Apg 7:59; 1Kor 1:1-2)
Han ble kalt Gud (Joh 20:28; Heb 1:8)
Han ble kalt Guds sønn (Mar 1:1)
Han er uten synd (1Pet 2:22; Heb 4:15)
Han visste alle ting (Joh 21:17)
Han gir evig liv (Joh 10:28)
I ham bor hele Guddommens fylde legemlig. (Kol 2:9)

Han tilber Faderen (Joh 17)
Han ber til Faderen (Joh 17:1)
Han ble kalt menneske (Mar 15:39; Joh 19:5)
Han ble kalt Menneskesønnen (Joh 9:35-37)
Han ble fristet (Mat 4:1)
Han økte i visdom (Luk 2:52)
Han døde (Rom 5:8)
Han har et legeme av kjøltt og blod (Luk 24:39)

Skriftsteder some er sitert:

  • Fil 2:5-8: ” Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus! 6  Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død.”
  • Kol 2:9: ”I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede,”
  • Gal 4:4-5: ”Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår.”
  • Heb 2:9: ”Men vi ser at Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.”
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.