Rettferdiggjørelse og helliggjørelse: Hva er forskjellen?

Å forstå forskjellen mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse kan være like viktig som forskjellen mellom frelse og fortapelse. Å kjenne forskjellen mellom de to er avgjørende viktig.  Når du skjønner forskjellen kan du trekke en linje i sanden  og si: ”Dette er det som frelser, og dette frelser ikke.”

Rettferdiggjørelse er Guds arbeide hvor Jesu rettferdighet tilregnes synderen slik at synderen blir av Gud erklært rettferdig under loven. (Rom 4:3; 5:1,9; Gal 2:16; 3:11) Denne rettferdiggjørelsen er ikke fortjent eller oppnådd ved noen anstrengelse av den frelste. Den er basert helt og holdent på Jesu offer på korset (1 Pet 2:24) og er mottatt gjennom tro alene (Ef 2:8-9).  Det er ikke nødvendig med noe arbeid for å få denne rettferdiggjørelsen. Ellers hadde den ikke vært en gave (Rom 6:23) Derfor er vi rettferdiggjort ved tro (Rom 5:1). Helliggjørelse på den andre siden involverer arbeid fra den frelste. Men det er fremdeles Gud som arbeider på den troende for å fremelske en mer gudlik karakter og liv i den personen som allerede har blitt rettferdiggjort. (Fil 2:13). Helliggjørelse er ikke noe som skjer på et øyeblikk fordi det ikke er gjort av Gud alene. Den rettferdiggjorte personen tar aktivt del i å undergi seg Guds vilje, motstå synd, søke helliggjørelse og arbeide for å bli mer gudlik. (Gal 5:22-23). Viktig er det at helliggjørelse har ingen innflytelse på frelsen. Det betyr at selv om vi ikke lever et perfekt liv, er vi fremdeles frelste.

Hvor rettferdiggjørelse er en juridisk erklæring som er øyeblikkelig, er helliggjørelse en prosess. Hvor rettferdiggjørelsen kommer fra utsiden, fra Gud, kommer helliggjørelsen fra Gud i oss v.h.a. Den hellige ånd i overensstemmelse med Bibelen. Med andre ord, vi bidrar selv til helliggjørelsen. I motsetning til at vi ikke gjør noe selv for rettferdiggjørelsen.

Betyr det at de som er rettferdiggjort ved nåde kan synde så mye de orker?

Rom 6:1-2 sier : ”Skal vi da fortsette å synde, slik at Gud kan fortsette å vise oss mer og mer godhet og tilgivelse? Selvfølgelig ikke! Skulle vi som er dødd bort fra synden, fortsette å synde? ”

1 Tes 4:7 sier:” Gud har jo ikke kalt oss til å være urene og fylt av begjær, men til å være hellige og rene.”

Skriften lærer oss at vi skal leve hellige liv og ungå synd. (Kol 1:5-11). Bare fordi vi er frelst og evig rettferdiggjort for Gud (Joh 10:28) er det ingen unskyldning for å fortsette i den synden vi ble frelst fra. Selvsagt synder vi alle (Rom3:23). Men krigen mellom synd og  den frelste er kontinuerlig (Rom 7:14-20), og det vil ikke bli før Jesus kommer tilbake at vi vil bli forløst fra dette dødens legeme. (Rom 7:24) Å oppsøke synden stadig vekk, og bruke Guds nåde til å unskylde oss senere, er å tråkke på Kristi blod (Heb 10:29) og avslører personens sanne syndefulle vesen som er ufrelst. (1 Joh 2:4; 2:19) (Andre vers som det kan lønne seg å lese er: Heb12:14; 1Pet 1:14-16 og 1 Pet 2:21-22).

Hva sektene gjør med rettferdiggjørelse og helliggjørelse.

I alle sekter er det gjennomført en sammenblanding av de to uttrykkene og man misbruker sannheten som fortalt i Guds ord. Resultatet er en teologi hvor arbeid gir rettferdighet, og man må fortjene frelsen. Dette leder til fortapelsen. Dette er fordi at ikke noe menneske kan bli frelst ved å holde Loven (Gal 5:1-8). Mennesket er syndefullt og selv dets beste gjerninger er flekkete og skiddne for Gud. (Jes 64:6) Derfor det eneste som kan rettferdiggjøre et menneske for Gud, er Guds eget arbeide. (Gal 2:20)

Typisk for  kult teologiene er at en person er ikke rettferdiggjort ( i Guds øyne) inntil dommedag når hans gjerninger skal veies og en belønning gies eller han er funnet verdig en plass med Gud. Således kan ikke en person i denne feilaktige teologien gjøre krav på 1 Johannes 5:13 for seg selv: ” Jeg har skrevet dette til dere som tror på Guds Sønn, slik at dere kan vite at dere har evig liv. ”

I denne sammenheng menes med ”dette”  å elske Gud, være lydige mot ham, tro på Kristus og det evige livet i Jesus. Derfor kan man si at 1 Johannes 5:13 er en prøve. Om du tror og gjøre de rette ting da vil du vite om du har evig liv. Kan en kult tilhenger vite at han har evig liv ? Nei. Det kan han ikke. Men en kristen kan.

Folk som er med i en sekt forstår ikke forskjellen på rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Derfor må de stole på et samarbeide med Gud for å få syndene sine tilgitt, som i realiteten vil si å kombinere menneskets skidne  gjerninger (Jes 64:6)  med Guds hellige gjerninger. Men de lar seg ikke blande. De simpelthen kan ikke. Derfor er frelse kun ved nåde og igjennom tro. Å tro noe annet er å miste frelsen.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.