Skjærsilden og 1 Kor 3:15

av Matt Slick

Doktrinen om Skjærsilden in Den katolske kirke er forklart i denne uttalelsen fra det andre Vatikan Konsil, side 63, som sier:

”Sannheten er blitt guddommelig åpenbart at synd følges av straff. Denne straffen påføres av Guds hellighet og rettferdighet. Synd må sones. Dette kan bli gjort på jorden igjennom sorg, lidelse og prøvelser her i livet, og fremfor alt igjennom døden.”

Den protestantiske kirken har motsatt seg denne læresetningen om Skjærsilden ved å erklære at den fornekter tilstrekkeligheten og den fulle virkningen av Kristi sonings offer. Å si at våre synder blir sonet ved vår egen lidelse er en fornærmelse av Kristi kors, siden den sier at korset ikke var tilstrekkelig til å rense oss fra våre synder. Den sier at vi må lide, at vi må gjøre noe selv for å få renset oss fra synder. Isteden fremholder protestantene at Jesu offer alene er hva som rettferdiggjør og frigjør oss fra all synd.  Vi ser til korset og korset alene for en total tilgivelse av våre synder, enskjønt våre gjerninger vil bli pådømt en dag. Vi har kommet oss ut av fordømmelsen. (Rom 8:1) Våre gjerninger vil påvirke vår belønning i himmelen, ikke skaffe oss adgang til himmelen. Jesus bar alle våre synder (1 Pet 2:24). Det finnes ingen synder tilbake som kan renses i Skjærsilden, siden det ble gjort av Jesus på korset. Det er derfor Jesus sa: ”Det er fullbrakt” (Joh 19:30) På gresk er uttrykket ”det er fullbrakt” ”tetelestai” Det er et uttrykk som ble brukt i juridiske sammenheng når en gjeld var blitt betalt. ”Papyrus kvitteringer har blitt funnet med ordet tetelestai skrevet over dem og det betyr ”betalt fullt og helt” (Walvoord, John F., and Zuck, Roy B., The Bible Knowledge Commentary, Wheaton, Illinois: Scripture Press Publications, Inc., 1983, 1985).

Derfor er det ikke behov for en skjærsild.

Ikke desto mindre, fordi Protestantene viser til Bibelen i høy grad, har katolikkene forsøkt å finne læresetningen om Skjærsilden innen dets permer. Et slikt vers er 1 Kor 3:15:

1 Kor 3,15 ”Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.”

Som med ethvert annet vers i Bibelen må vi se på hele sammenhengen for å forstå det riktig. Her er 1 Kor 3:10-15:

“I kraft av den nåde Gud har gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en klok byggmester; andre bygger videre på den. Men enhver må se til hvordan han bygger. 11 Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. 12 Om nå noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, edelstener, eller med tre, høy eller halm, 13 så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. 14 Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. 15 Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.”

Teksten omhandler Paulus som har plantet den korintiske kirken og at en annen person bygget på denne grunnvollen: vers 6 sier: ”Jeg plantet, Apollos vannet; men Gud gav vekst.”. Paulus fortsetter å si at dersom grunnvollen man bygger på ikke er Jesus, vil arbeidet brenne opp på Dommedag (vers 13) Se også: 1 Kor 5:5; 2 Kor 1:14; 1Tes 5:2)

Paulus bruker ganske enkelt det språket som er vanlig for folk på den tiden. Ild ble brukt til å rense metaller og bli kvitt det uønskede, slagget. Så den dagen da våre gjerninger skal bli dømt vil doms ilden både rense og fjerne. Det vil ikke påvirke frelsen, men belønningen vår. Ild brukt som renselsesmiddel er også funnet i 2 Pet 3:10-13. Men det snakkes ikke om å bli frelst eller å forbli frelst.

1 Kor 3:15 lærer ikke at Skjærsilden er et sted hvor man blir sendt for å få våre synder renset. Den lærer at selv om en person er rettferdiggjort ved tro og ikke kan gå fortapt vil arbeidet hans bli pådømt på ”den dagen” De som har gjort gode gjerninger vil overleve domsilden på samme måte som gull og sølv kan ”overleve” ilden. Men falskt arbeide vil bli brent opp på samme måten som ved, høy og strå. Det som er tilbake har ingen innflytelse på om vi er frelst eller ikke. Det har noe å gjøre med belønningen i himmelen.

I 1 Kor 4:5 fortsetter Paulus:

”Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre alt det menneskene har hatt i sinne. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent.”

Legg også merke til 1 Pet 1,6-7:

”Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. 7 Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.”

2 Pet 3,10-13:

”Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset. 11 Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.”

Doktrinen om Skjærsilden er en farlig læresetning fordi den gjør Kristi kors utilstrekkelig ved at en person må undergå lidelse for å bli verdig til å være hos Gud. Dette er en falsk lære og må unngås. Vi er rettferdiggjort ved tro (Rom 5:1) og ikke ved tro og gjerninger (Rom 3:28).

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.