Splitelser i Islam

Fordi islam vokste så fort i de to første århundrene etter dens begynnelse, trengtes en stor samling av lover som var i stand til å behandle alle behovene til muslimene igjennom hele riket deres. Koraan og Hadith var ikke detaljerte nok til å gi alle svar. Derfor, i det 8. århundre e.Kr. reiste det seg en skole av lærde eksperter som forklarte og anvendte islamske prinsipper på forskjellige situasjoner. Men de forskjellige lærde ble uenige om tolkningene. Det førte til at en rekke tankeretninger oppsto i islam.

Disse tankeretningene ble til forskjellige sekter i islam. Den største av sektene er Sunni som omfatter 90 % av alle muslimer. De to nest største er Shija og Sufi. Etter dem kommer det en rekke med grupper som har skilt seg ut, og som ofte bærer navnet etter den lærde som startet sekten: Hanifa, Abu Hanifa, Maliki, Malik ibn Anas, Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i; Zaydi, after Zayd ibn Ali; Nusayri, Ismaili, Murji'ah, osv.

Sunni muslimer

Disse er etterfølgere av Hanifa, Shafi, Hanibal og Maliks tankeretningene. De utgjør ca 90 % av alle troende og anser seg for å være tradisjonalister.  Siden de synes det er greit å praktisere sin tro i verdslige samfunn har de vært i stand til å tilpasse seg mange forskjellige nasjonale kulturer idet de følger sin kilde til loven: Koraan, Hadith og konsensus blant muslimer.

Sunniene understreker makten og suvereniteten til Allah og hans rett til å gjøre hva han vil med sine skapninger. Strikt forutbestemmelse  (predeterminisme) er en av deres doktriner. Deres overhodet er Kalifatet, institusjonen til en muslimsk hersker som man tror er direkte etterkommer etter Mohamed, men ikke etter arvelige linjer.

Shija islam

Shijane (også kalt Jafri skolen) skilte seg fra Sunni-islam pga. spørsmålet om etterfølgerne til Mohammed. Splittelsen skjedde etter drapet på den fjerde kalifen i 661.  Shijane mente at etterfølgeren skulle vært Ali, svigersønnen hans, og at videre arverekkefølge skulle  være igjennom hans hustru Fatima.

Shijane delte seg i tre sekter: De tolv imamer (Persia, Irak, Afghanistan, Libanon, Pakistan og Syria), Zayid (Jemen) og Ismaili (India, Iran, Syria og Østafrika) Hver gruppe hadde selvsagt forskjellige doktriner.

Question: Persia is to my knowledge the old name /Shah-time of Iran. Consequenly I do not understand when both names are used.

Shija teologien har læresetninger kjent som de fem støtter: Den guddommelige enhet (tawhid), profeti (nebuwwah), oppstandelsen av sjel og legeme på dommedag (Maad), Immamate1 (lederskapet til Ummah), og rett (adl). De tre første finnes også i sunni islam, enskjønt med noen endringer i viktigheten. Immamate er imidlertid er det essensielle i Shija islam, og den siste, rett, er arvet fra mutazilitene eller rasjonalistene. Deres system fortsetter på en måte igjennom Shija islam. Immamate, fra ordet imam, er i Shija tradisjon den politiske og religiøse lederen av Shija sekten. Denne personen har stor makt og betydning. I hht. Shija tradisjonen må imamen være en biologisk slektning  Ali. Imamen er uten synd og ufeilbarlig i alle saker som har med islam å gjøre. Han vil også gå i forbønn for muslimene i livet etter dette. Shija og sunni har forskjellige oppfatninger av noen tolkninger av Koraan og Hadith og har til og med forskjellige utgaver av disse.

Sufi muslimene

Sufine er en mystisk sekt som søker indre mystisk kunnskap om Gud. Den sekten utviklet seg ”offisielt” omkring det 10. århundre og har siden sprukket opp i forskjellige ordner: Ahmadiya, Qadariyya, Tijaniyya osv. Sufine tror selvsagt at man kan regne røttene sine tilbake til islams begynnelse i det tidlige 7. århundre.

Sufine må følge en vei med deprivasjon og meditasjon. Det er forskjellige former for avholdenhet og fattigdom. Man gir avkall på jordiske ting og man blir opplært til å stole absolutt på Allahs vilje. Hensikten er å oppnå en høyere kunnskap om og erfaring av Allah. Fokuseringen på det mystiske gjør at de mener  Koraan kan bli  forklart på forskjellige måter. Derfor lærer de at Koraan har en skjult mystisk mening skjult mellom permene. Ut fra denne mystisismen har det utviklet seg en sort panteisme.  Panteisme lærer at gud og universet er ett. Selvsagt avvises dette av sunni muslimene fordi de hevder at Allah skapte universet og derfor er forskjellig fra dette.

Sufismen oppstod delvis som en reaksjon på den stadig økende materialismen som hadde utviklet seg i det islamske riket på den tiden. Islam hadde oppnådd stor makt og geografisk utbredelse og derfor også store materielle goder.

Konklusjon

Som du ser er ikke islam et forenet religiøst system som det hevder å være. Det er oppdelinger innen rekkene og det er til og med oppdelinger av oppdelingene. Men det som er interessant er at Koraan sier til muslimene at det ikke skal være oppdelinger mellom dem.

”Han har fastsatt for dere som religion det Han bestemte for Noa, det Vi har åpenbart for deg, og det Vi bestemte for Abraham og Moses, og Jesus: «Overhold religionen! Unngå splittelser deri!» Det er hardt for avgudsdyrkerne, det du kaller dem til. Gud utvelger for dette dem Han vil, og leder dit de botferdige.” (42:13)

Om dette er syndig må muslimene innrømme at oppdelingen inne  islamsk tro er syndig. Men slik er den menneskelige natur, splitte og sette oss opp mot hverandre.

  • 1. Glasse, Cyril, The Concise Encyclopedia of Islam, San Francisco: Harper & Row, 1989, p. 368.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.