Svarene på den teologiske prøven

1. Hvor mange guder er det i universet? A. EN
Bibelen lærer oss  helt klart at det eksisterer bare en Gud, overalt, i tiden og alle steder.
 • Jes 44:6 og 8 sier: ”Så sier Herren, Israels konge, hans Forløser, hærskarenes Herre: Jeg er den første, og jeg er den siste. Foruten meg er det ingen Gud.  8. Være ikke redd, frykt ikke!Har jeg ikke latt deg høre dte siden den gangen og forkynt det? Dere er mine vitner. Er det noen Gud foruten meg? Det er ingen annen klippe. Jeg kjenner ingen.”
 • Se også Jes 45:6; 14, 18, 21, 22.

2. Treenigheten er... C. Én Gud i tre personer
Gud er en treenighet. Gud er tre personer som eksisterer samtidig. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Enskjønt det ikke finnes noe enkelt vers som definerer treenigheten kan det avledes  fra mange vers.
 • Det er bare én Gud. Likevel er Faderen kalt Gud (Fil 1:2), Jesus kalles Gud (Joh 1:1, 14, 8:58; Heb 1:8) og Den hellige ånd kalles Gud (Apg 5:3-4)
 • Se også Treenigheten 

3. Jesus er.... A. Gud legemmeliggjort
Jesus er den andre personen i Treenigheten. Han ble menneske for å dø på korset.
 • Kol 2:9 For i Ham bor hele Guddommens fylde legemlig
 • Joh 1:1, 14 ” I begynnelsen var Ordet og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.. Og ordet ble kjød og tok bolig iblandt oss.
 • Se også Heb 1:8, Fil 2:5-8 sammen med 2 Mos 3:14; Zch 12:10

4. Hvor mange skikkelser har Jesus? B. To
Jesus har to skikkelser. Han er både Gud og menneske.
 • Kol 2:9  For i Ham bor hele Guddommens fylde legemlig
 • Se også Fil 2 5-8; Joh 8:58; 2 Mos3:14; Heb 1:8 og ”Jesu to naturer”

5. Den hellige ånd er... C. Den tredje personene i Treenigheten
Den hellige ånd er en person på samme måten som Faderen og Sønnen. Han er ingen kraft som f.eks. radar. Han er ikke bare en tilstedeværelse av energi. Han er som Faderen og Sønnen, Gud.
 • Apg 5:3-4 ” Men Peter sa:” Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den hellige ånd og holde tilbake en del av summen for landeiendommen? Da du selv hadde den, var den ikke da din egen? Og etter at den var solgt, hadde du ikke rett til å bestemme over pengene for den? Hvorfor gav du denne gjerningen rom i ditt hjerte? Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud”
 • Se også Den hellige ånd

6. Synd er... D. Å bryte Guds lov
Gud har åpenbart sin karakter og vilje i Loven. Å synde er å fornærme Gud; det er å bryte hans lov.
 • 1 Joh 3:4 ”Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet.”
 • Se også Rom 3:20; 4:15; 7:7-13; Jam 2:9; 1 Joh 5:17

7. Den menneskelige natur er i grunnen..... B. Syndig
Bibelen åpenbarer at vi er syndere. Fordi Adam falt, falt vi med ham. Vi arvet hans syndefulle natur. Alt det vi er: kropp, sjel, minne, følelser osv. er berørt av synd.
 • I hht. Guds ord, kan ikke synderen (den ufrelste) forstå åndelige ting. (1Kor 2:14), han er full av ondskap (Mar 7:21-23) søker ikke Gud (Rom 3:11) er lovløs, opprørsk, ikke hellig og verdslig (1Tim1:9) osv.

8. Hvordan stod Jesus opp fra de døde? B. Med den samme kroppen han døde
Jesus stod opp fra de døde i den samme kroppen som han døde i. Den hadde fremdeles arrene. Enskjønt kroppen hans var gjenreist og gjort hellig, var det den samme kroppen.
 • Joh 2:19-21 ”Jesus svarte ved å si til dem: ”Ødelegg dette templet, og på tre dager skal jeg reise det opp. Da tok jødene til motmæle og sa til ham: ”Det har tatt oss 46 år å bygge dette templet, og du vil reise det opp på tre dager?”  Men han talte om sitt legemes tempel.”
 • Luk 24:39  ” Se på hendene og føttene mine, at det er meg! Rør ved meg og se, for en ånd har da ikke kjøtt og ben slik dere ser at jeg har!”

9. Helvete er... C. Et sted med evig ild og plage
Mange tror at helvete er en sinnsstemning, at det er her på jorden eller  at det simpelthen ikke eksisterer. Helvete eksisterer. Bibelen forteller oss om det.

10. Himmelen er..... C. Et sted med evig glede og fred med Gud
Himmelen er hvor Gud og de som er frelst igjennom Jesus bor.
 • Sal 20:7 ”Nå vet jeg at Herren frelser sin salvede. Han svarer ham fra sin hellige himmel med den frelsende kraft fra sin høyre hånd.”
 • Joh 14:2 ”I min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke ville jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre istand et sted for dere.”
 • Se også Sal 102:19; 123:1; Mat 5:34;  2 Kor 12:3,4

11. Frelse er.... D. Utfrielse fra de evige resultater av synd: fordømmelse
Frelse er den prosessen hvor igjennom Gud ved Jesu lidelse tilgir et menneske sine synder. Mennesket blir rettferdig overfor Gud og frelst fra fordømmelse.
 • Rom 5:1 ”Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.”
 • Rom 8: 1 ”Derfor er det da ingen fordømmelse for de som er i Krisstus Jesus.”
 • Se også Mat 1:21; Heb 2:14, 15 Rom 5:9, Joh 3:17

12. Frelse oppnås gjennom... B. Nåde igjennom tro
Tilgivelse av synder er ikke avhengig av noe vi gjør, men det er alt en gave av guds nåde ved tro.
 • Ef 2;8 ”For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave.” 
 • Rom 6:23 ”For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, våre herre ”  
 • Se også Joh 3:14-18

13. Djevelen er.... D. En engel som gjorde opprør mot Gud
Djevelen, også kalt Satan, var en engel som opphøyde seg selv i stolthet og gjorde opprør mot Gud. Han er ond, utspekulert, en bedrager og mektig.
 • 2 Kor 11:14 ”...Satan selv omskaper seg til en lysets engel..”
 • Joh 8:44 ”Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgner, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”
 • Se også Jes 14:12-20; Eze 28:14-19

14. Bibelen er.... A. Guds inspirerte ord
Biblene er forfattet av Gud igjennom mennesker. De ble inspirert. Originaldokumentet var uten feil og motsetninger.
 • 2 Tim  3:16 ”Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet”
 • Se også Åp 22:19; Apg 17:11 og Bibelsiden

15. Bortrykkelsen C. Når Guds folk taes opp til himmelen ved Jesu gjennkomst
Det synes kanskje rart. Men bortrykkelsen er når Jesus kommer tilbake for å samle sine folk. De som lever når dette skjer vil ikke smake døden, de vil bli endret.
 • 1 Tes 4:16-17 ” For Herren selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Drefter skal de som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være sammen med Herren.”
 • Se også 1 Kor 15:51.53

16. Adam og Eva.... A. Var den første mann og kvinne skapt av Gud
De ble skapt av Gud, levde i Edens hage, og er våre forfedre.
 • 1 Mos 2:21-22 ”  Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket, en kvinne og ledet henne til mennesket.”
 • Se også 1 Mos 1:26,27; 2:7; Rom 5:12-14

17. Hvor mange veier fører til Gud? A. Bare en. Igjennom Jesus
Ulik alle andre mennesker som har eksistert  var Jesus Gud legemmeliggjort. Han sa at han var den eneste vegen til Gud. Det finnes ingen andre veger enn Jesus.
 • Joh 14:6 ” Jesus sier til ham: ”Jeg er veien, sannheten og li vet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg”
 • Joh 10:1 ”Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som ikke går inn i sauekveen gjennom døren, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.”
 • Se også Apg 4:12; Tit 3:5

18. Når du dør..... B. Du går enten til himmelen eller helvete
Døden bringer oss ansikt til ansikt med evigheten. For de som er i Kristus er bestemmelsesstedet Himmelen. For dem som har forkastet ham, er evig fordømmelse  resultatet.
 • Fil 1:21-23 ” For mig er livet Kristus og døden en vinning;  men dersom det å leve i kjødet gir mig frukt av min gjerning, så vet jeg ikke hva jeg skal velge, men står rådvill mellem de to ting, idet jeg har lyst til å fare herfra og være med Kristus for dette er meget, meget bedre;.”
 • 2 Kor 5:8 ”Vi er da ved godt mot, og vil heller flytte bort fra legemet og være hos Herren.”
 • Se også Jes 59:2; Tes 1:9, 1 Mos 3:19; 1 Kor 13:12

19. Utviklingslæren B. Er ikke en brukbar teori for kristne
Utviklingslæren er ikke et faktum slik om den blir frremstilt. Den stemmer ikke overens med Bibelen. Gud skapte mennesket, det har ikke utviklet seg.
 • 1 Mos 1:26 ”Så sa Gud: ”La oss gjøre mennesket i vårt bilde, efter vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.”
 • Heb 11:3 ”Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord; at de ting som sees, ikke ble til av de synlige ting.”
 • Se også Kol 1:16,17; Sal 104:3; 1  Mos 1-2 og  Utviklings siden

20. Hvorfor skapte Guds oss? C. For å frelse oss, elske oss, og  la oss elske ham
At Gud skapte oss og vår frelse var ikke bare så vi kunne leve med ham. Gud ønsker fellesskap og nærhet i et kjærlig forhold til sine folk.
 • 1 Joh  1:3 ” .. vi taler til dere om det vi selv virkelig har sett og hørt, slik at dere kan dele samfunnet og den glede som vi har med Faderen og med Jesus Kristus, hans Sønn.”
 • Åp 21:3 ” Og jeg hørte en høi røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud;”
 • Se også Joh 10:27-28, Joh 3:16, Fil 2:1,2

Nå hvordan gikk det ? Trenger du å lære mer? Kanskje lærte du noe her, eller kanskje er du uenig i noe du leste her. Om det er tilfellet, send meg en e-post ( E-MAIL mailto:)og la meg få høre.

Som jeg nevnte i begynnelsen av prøven, så er det noen læresetninger som er essensielle og nekter du for dem er du ikke en kristen. Det er en ting å gjøre en feil, men lære og så akseptere det riktige. Det er fint. En annen ting er det å forkaste læresetningene.  Hva er de essensielle læresetningene? Lett nok. Det er Bibelen som forteller oss hva de er. Det er prøvens spørsmål nummer 3, 8 og 12.

3. Jesus er Gud legemmeliggjort
8. Jesus stod opp fra de døde i den samme kroppen som han døde, og
12. Frelse, eller tilgivelse av synd, er ved nåde igjennom tro. Du kan ikke legge noe til Jesu fullførte verk.

Det er mange ekstremt viktige læresetninger i Bibelen: Treenigheten, oppstandelsen, tilgivelse, jomfrufødselen osv. Men det er Bibelen selv som erklærer de tre læresetningene som essensielle. Om du forkaster bare  én av disse er du ikke en Kristen.

Om du ønsker å vite mer om disse essensielle doktrinene les da ”De essensielle Kristne læresetningene”.

Husk disse ordene fra Paulus til Timoteus: “Vær nøye med å framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke trenger å skamme seg, en som deler ut sannhetens ord på rett måte.. “ (2 Tim 2,15).

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.