Vers som viser rettferdiggjørelse ved tro

av Matt Slick

Rettferdiggjørelse er den lovmessige handlingen hvorigjennom Gud erklærer synderen fri for synd. Det betyr ikke at synderen nå er uten synd, men at han erklæres  fri for synd. Denne deklarasjonen av syndfrihet blir rettferdiggjort ovenfor Gud. Denne rettferdiggjørelsen er basert på Jesu blods utgytelse. ”Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, (Rom 5,9)  ” at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dag..,” (1 Kor 15:1-4) tilskrev Gud oss Kristi rettferdighet samtidig med at våre synder ble tilregnet Kristus på korset. Det er derfor han sier i 1 Pet 2:24: ”Han bar våre synder på sitt legeme opp på korset, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom.” Også 2 Kor 5:21 sier: ”Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.” I tillegg er vi rettferdiggjort ved tro (Rom 5:1) uten lovgjerninger (Rom 3:28).

Å bli frelst betyr at Gud har forløst oss (frelst oss)  fra sin rettferdige vredes dom som vi  fortjener pga. syndene våre mot ham.  Det betyr at vi ikke vil bli dømt for syndene våre til evig fortapelse. Å være frelst betyr at vi er rettferdiggjort ovenfor Gud. Bare kristne er rettferdiggjort. Poenget vårt her er om denne frelsen, denne rettferdiggjørelsen, oppnås ved tro alene eller ved tro pluss noe annet.

Her kommer det en oppstilling over Bibelvers som viser at frelse/rettferdiggjøring er ved tro.

 1. Joh 3:16  ”For så elsket Gud verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”
 2. Rom 3:22 ”Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ikke noen forskjell;”
 3. Rom 3:24 ”Og de blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde gjennom forløsningen i Kristus Jesus.”
 4. Rom 3:26 ”Han ville vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus.”
 5. Rom 3:28-30 ”For vi holder på at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. 29 Eller er Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også hedningenes? Jo, han er også hedningenes Gud, 30 så visst som Gud er én, han som rettferdiggjør de omskårne av tro og de uomskårne ved tro.”
 6. Rom 4:3 ”For hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet.”
 7. Rom 4:5 ”Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.”
 8. Rom 4:11 ”Og han fikk omskjærelsens tegn som segl på den rettferdigheten han hadde fått ved tro mens han var uomskåret, for at han skulle være far til alle de uomskårne som tror, så rettferdigheten kunne bli tilregnet også dem,”
 9. Rom 4:16  ”Derfor fikk han løftet ved tro, for at det skulle være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for den som har loven, men også for den som har Abrahams tro. For han er far til oss alle,”
 10. Rom 5:1 ”Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.”
 11. Rom 5:9  ”Så mye mer skal vi da, når vi nå er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden.”
 12. Rom 9:30 ”Hva skal vi da si? Jo, at hedningene, som ikke jaget etter rettferdighet, har funnet rettferdighet, men det er rettferdigheten av tro.”
 13. Rom 9:33 ”som det står skrevet: Se, jeg legger i Sion en snublestein og et berg til anstøt, og den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.”
 14. Rom 10:4 ”For Kristus er lovens ende, til rettferdighet for hver den som tror.”
 15. Rom 10:9-10 ”For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. 10 For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.”
 16. Rom 11:6 ”Men er det av nåde, da er det ikke av gjerninger, ellers ville ikke nåden være nåde lenger.”
 17. Gal 2:16 ”Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort på grunn av lovgjerninger, men bare ved tro på Jesus Kristus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger, ettersom ikke noe menneske blir rettferdiggjort på grunn av lovgjerninger.”
 18. Gal 2,21 ”Jeg forkaster ikke Guds nåde. For er det rettferdighet å vinne ved loven, da døde Kristus forgjeves.”
 19. Gal 3:5-6  ”Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, er det da fordi dere gjør lovgjerninger, eller fordi dere hører troen forkynt? 6 Her er det som med Abraham: Han trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet.”
 20. Gal 3:8 ”Men da Skriften forutså at det er på grunn av tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd det gode budskap for Abraham: I deg skal alle folkeslag bli velsignet.”
 21. Gal 3:14 ”for at hedningene i Kristus Jesus skulle få del i velsignelsen som var gitt til Abraham, for at vi ved troen skulle få Ånden som var lovt.”
 22. Gal 3:22 ”Men Skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovt, ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt dem som tror.”
 23. Gal 3:24 ”Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro.”
 24. Ef 1:13  ”I ham fikk også dere, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om deres frelse - i ham fikk også dere, da dere kom til troen, til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt.”
 25. Ef 2:8  ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er en gave fra Gud;”
 26. Fil 3:9 ”og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved tro på Kristus, rettferdigheten fra Gud på grunn av troen,”
 27. 1 Tim 1:16 ”Men jeg fikk miskunn nettopp derfor at Kristus Jesus først ville vise hele sin langmodighet på meg, som et forbilde for dem som skulle komme til å tro på ham og få evig liv.”

Jak 2:24, og ikke bare av tro.

Skriften lærer helt klart at vi er frelst (rettferdiggjort) ved tro på Kristus og hva han gjorde for oss på korset. Troen alene frelser oss. Men vi kan ikke stoppe her uten å se litt på hva som står i Jakob 2:24: ”Der ser dere at et menneske blir rettferdiggjort av gjerninger, og ikke bare av tro.”

Det er ingen motsetning her. Alt du trenger å gjøre er å se på sammenhengen. Jakob kapitel 2 har 26 vers: versene 1-7 som instruerer oss om ikke å favorisere. Versene 8-13 er kommentarer til Loven. Versene 14-26 er om sammenheng mellom tro og gjerning.

Jakob begynner denne delen med et eksempel om noen som sier at de har tro, men ikke handling. ”Hva gagner det, mine brødre, om noen sier at han har tro, men ikke har gjerninger? Troen kan vel ikke frelse ham? (Jakob 2:14). Med andre ord Jacob snakker om en død tro som ikke er noe annet enn et verbalt utsagn. Den er tom for liv og handling. Han begynner med det negative og demonstrerer hva en tom tro er (versene 14-17, ord uten gjerning) Så viser han at denne type tro ikke er mye forskjellig fra de onde åndenes tro (vers 19).  Til slutt gir han eksempel på levende tro som er ord som følges av handlinger. Han skriver om Abraham og Rahab som eksempler på hvordan de demonstrerte sin tro igjennom handlinger.
Kort sagt, Jakob undersøker to forskjellige typer tro: en som fører til gode handlinger og en som ikke gjør det. En er sann og en er falsk. En er død og den andre levende. Derfor: ”.. troen uten gjerninger er nytteløs?”

Legg også merke til at Jakob bruker det samme verset som Paulus bruker for å støtte læren om rettferdiggjørelse ved tro i Rom 4:3. Jak 2:23 sier: ”Og Skriften ble oppfylt som sier: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet,” Om Jakob prøvde å lære bort en læresetning om tro pluss gjerning  til motsetning til de andre skribentene i NT da ville han ikke brukt Abraham som eksempel.

Konklusjon

Rettferdiggjørelse er ved tro. Sann tro er Guds arbeide (Joh 6:28-29) bevilget av Gud (Joh 1:29) og er sammenfallende med gjenskapelsen (2 Kor 5:17) som Gud utvirker i oss ved sin vilje (Joh 1:13). Resultatet av rettferdiggjørelsen og omvendelsen er at synderen vender seg bort fra sin synd og mot det å gjøre gode ting. Men det er ikke disse gode gjerningene som gjør oss fortjent til en plass hos Gud eller til å beholde denne. Jesus fullførte alt vi trenger på korset for at vi skulle bli frelst og forbli det. Alt vi trenger, har vi i Jesus. Alt vi trenger for å bli frelst, for å bli rettferdiggjort er å tro PÅ hva Gud har gjort for oss igjennom den korsfestede Jesus. Det er derfor Bibelen sier at vi er rettferdiggjort ved tro (Rom 5:1) Denne sanne troen med rettferdiggjørelse ovenfor Gud og gjenfødelsen i den troende resulterer i gode gjerninger.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.