Wat is de Bijbel?

Geschreven door Matt Slick

Vertaald door Juul Dijkstra en Caroline Termijtelen

 

De Bijbel is een collectie van 66 boeken die geschreven zijn door ongeveer 40 schrijvers, in drie verschillende talen, op drie verschillenden continenten, over ongeveer 1600 jaar. De Bijbel claimt dat het geïnspireerd is en onfeilbaar. Dit betekent dat de Bijbel van God is en dat er geen fouten zijn in alles wat er beweerd wordt.

De Bijbel bevat veel verschillende stijlen, zoals het schrijven van poëzie, verhaal, fictie, geschiedenis, recht en profetie en moet worden uitgelegd in de context van deze stijlen. De woorden van God in de Bijbel zijn de bron van de Christelijke godsdienst en hoe de Christen deze woorden moet toepassen in zijn leven. In principe beschrijft de Bijbel de oorsprong van de mens in de Hof van Eden en daarna zijn val in de zonde waardoor de mens buiten de gemeenschap met God kwam te staan. Het beschrijft vervolgens hoe God een groep mensen, de Israëlieten, speciaal voor Hemzelf riep. Hij beloofde de Israëlieten een toekomstige Messias die de relatie zou herstellen tussen de mensen en God. De Bijbel is het verslag over het werk van God in de geschiedenis die de profetische uitspraken over Jezus in vervulling laat gaan.

Jezus werd geboren uit de Maagd, stierf aan het kruis en betaalde voor de zonden, precies zoals de Bijbel had voorspeld in het Oude Testament en vervuld in het Nieuwe. Kortom, de Bijbel wijst op Jezus, “Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen.” (Johannes 5:39)

Ook onderwijst de Bijbel ons dat alleen Jesus ons vergeving van zonde kan schenken, “en de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” (Handelingen 4:12)

Sommigen zeggen dat de Bijbel niet meer dan een sprookje is. Maar dit kan niet want de Bijbel bevat grote wijsheid en waarheid die geverifieerd is en door de geschiedenis heen accuraat bevonden. De historische verslagen zijn feilloos accuraat. In feite, archeologie toont  de nauwkeurigheid van de Bijbelse gegevens van locaties en gebeurtenissen aan die de Bijbel bevat.

De boeken van het Oude Testament zijn geschreven door ondermeer Moses, David, Jesaja, etc.

 1. Pentateuch – 5 boeken:
  1. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
 2. Geschiedenis boeken – 12 boeken:
  1. Jozua, Rechters, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Ester.
 3. Poezie – 5 boeken:
  1. Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied.
 4. Prophetis – 17 boeken:
  1. Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi

De boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven door de diegene die Jezus persoonlijk kende of onderwijs van hem ontvingen.

 1. Geschiedenis boeken – 5 boeken:
  1. Matteus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen.
 2. Pauline Epistles – 13 boeken
  1. Romeinen, 1 Korintiers, 2 Korintiers, Galaten, Efezieërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus, Filemon.
 3. Non-Pauline Epistles – 9 boeken
  1. Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring.

Opmerking: Sommige schrijvers beweren dat Hebreeën is geschreven door Paulus.

In Ezechiel 23:1-4 zegt, “Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, er waren eens twee vrouwen, dochters van één moeder. Zij pleegden ontucht in Egypte; in haar jeugd pleegden zij ontucht; daar werd haar boezem betast en streelde men haar maagdelijke borsten. De naam van de oudste was Ohola en die van haar zuster Oholiba. Zij werden de mijne en baarden zonen en dochters. Wat haar namen betreft, Ohola is Samaria en Oholiba is Jeruzalem.“

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.