Co je Bible?

Bible je sbírka 66 knih, kterou v průběhu přibližně 1600 let napsalo zhruba 40 autorů ve třech různých jazycích a na třech různých kontinentech. Bible o sobě říká, ze je inspirovaná a neomylná. Tím prohlašuje, že je od Boha a že je bezchybná ve všem, co zvěstuje.

V Bibli je mnoho různých stylů psaní, jako je poezie, vyprávění, fikce,1 historie, právo a proroctví a musí být vykládána v kontextu daného stylu. Bible je zdrojem křesťanského vyznání v tom, že obsahuje Boží slova a učí, jak je křesťan má uplatňovat ve svém životě.

Bible v základě popisuje původ člověka v zahradě Eden, jeho pád do hříchu a odloučení od Boha. Dále líčí, jak si Bůh pro sebe vyvolil Izraelský národ. Slíbil svému izraelskému lidu budoucího Mesiáše, který obnoví narušený vztah mezi člověkem a Bohem. Bible popisuje Boží dílo v historii, jenž vedlo k naplnění Jeho prorockých prohlášení o Ježíši. Ježíš se narodil z panny, zemřel na kříži a zaplatil za hříchy všech lidí, přesně jak Bible prorokovala ve Starém zákoně a jak bylo naplněno v Novém zákoně. Stručně řečeno, Bible ukazuje na Ježíše: "Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně." (Jan 5:39).

Dále nás Bible učí, že odpuštění hříchů nalezneme pouze v Ježíši: "V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!" (Skutky 4:12).

Někteří lidi říkají, že Bible je jenom sbírka pohádek. Toto ale není možně, protože obsahuje velikou moudrost a pravdu, a v průběhu dějin byla ověřená její přesnost. Její historické záznamy jsou bezchybně přesné. Ve skutečnosti nám archeologie běžně dokazuje přesnost biblických záznamů o místech a událostech zaznamenaných v Bibli.

Knihy Starého zákona napsali proroci jako Mojžíš, David, Izaiáš, a další.

 1. Pentateuch - 5 knih:
  1. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
 2. Historické knihy - 12 knih:
  1. Jozue, Soudců, Rút, 1. Samuelova, 2. Samuelova, 1. Královská, 2. Královská, 1. Letopisů, 2. Letopisů, Ezdráš, Nehemiáš, Ester
 3. Poetické - 5 knih:
  1. Job, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní
 4. Prorocké - 17 knih:
  1. Hlavní proroci - Izaiáš, Jeremiáš, Pláč, Ezechiel, Daniel;
  2. Menší proroci - Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš

Knihy Nového zákona napsali ti, kdo znali Ježíše, nebo další pod jejich vedením.

 1. Historické knihy - 5 knih:
  1. Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Skutky apoštolů
 2. Pavlovy listy - 13 knih:
  1. Římanům, 1. Korintským, 2. Korintským, Galatským, Efeským, Filipským, Koloským, 1. Tesalonickým, 2. Tesalonickým, 1. Timoteovi, 2. Timoteovi, Titovi, Filemonovi
 3. Ostatní listy - 9 knih:
  1. Židům, Jakub, 1. Petr, 2. Petr, 1. Jan, 2. Jan, 3. Jan, Juda, Zjevení
   1. Poznámka: Někteří autoři list Židům připisují Pavlovi.

V knize Ezechiel 23:1-4 je psáno: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2 „Synu člověčí, byly jednou dvě sestry, dcery jedné matky. 3 Žily v Egyptě jako smilnice. Smilnily už od mládí. Nechaly si tam laskat prsa, nechaly si osahávat své dívčí bradavky. 4 Starší se jmenovala Ohola a její sestra Oholíba. Potom se vdaly za mne a rodily mi syny a dcery. Ohola představuje Samaří a Oholíba Jeruzalém."

 • 1. Někteří toto označili jako fiktivní příběh, který znázorňuje Samaří a Jeruzalém. Další říkají, že to je ilustrace pro znázornění, nebo podobenství.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.