Er Peter den første blant apostlene?

av Matt Slick

Den romersk katolske kirke anser Peter for å være den første blant Kristi apostler.  Denne doktrinen er kjent som the Primacy of Simon Peter. Den sier at Peter er Kristi vikarius hvorpå kirken er bygd. (Mat 16:18).

 1. I den pavelige Unam Sanctam, november 18 1302, sies det:” Følgelig erklærer vi, definerer vi og uttaler at det er absolutt nødvendig for frelse at hver menneskelig skapning underkaster seg den romerske pave.1
 2. Det første Vatikan konsilet sier i kapitel 1: ”Vi lærer og erklærer at i hht. Evangeliske bevis ble overherredømme over hele Guds kirke øyeblikkelig og direkte lovet til den velsignede apostel Peter og gitt til ham av Herren Kristus”.
 3. Det første Vatikan konsilet, tredje kapitel sier at ” og så støttet av det klare vitnesbyrd i Den hellige skrift, i det vi holder oss til manifestet og den uttrykkelige uttalelsen både fra våre forfedre den romerske Pave og våre alminnelige råd, kunngjør vi på nytt den definisjonen som ble gitt i det økumeniske råd i Firenze som må tros på av alle trofaste kristne, nemlig at den … Vatikanet… Og den romerske pave innehar en verdensomspennende forrang og at den romerske paven er etterfølgeren efter den velsignede Peter, prinsen blant apostlene, sann stedfortreder for Kristus, overhode til hele kirken og far og lærer for alle kristne mennesker. Til ham igjennom den velsignede Peter, har det blitt gitt fullmakt av vår Herre Jesus Kristus til å ta vare på, herske og regjere den universelle kirke. Alt dette finnes i skriftene fra de økumeniske konsiler og hellige dekreter.”

Er Den katolske kirkes påstander om Peter sanne? Om de er det, burde vi finne denne forrangen i personen Peter som åpenbart i Det nye testamentet – det stedet hvor åndelige sannheter må verifiseres. Uheldigvis finner vi ingen slik forrang av Peter i Skriften. La oss se nærmere på ha NT sier om Peter.

Mat 16:18-19: ”Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen."

Den romersk katolske kirke hevder at dette er stedet hvor Peter er gitt autoritet av Jesus siden Peter er klippen hvorpå kirken er bygget. Men dette er ikke tilfelle. CARM har tatt for seg dette spørsmålet i ”Er Peter klippen hvorpå kirken er bygget?” og vi ser der klart at Peter ikke er den klippen.  Videre om Mat 16:18 betyr at autoritetens nøkler ble gitt til Peter og hans efter etterfølgere, hvorfor gir da Jesus den sammen autoriteten til alle disiplene i Mat 18:18? Jesus sier: ”Sannelig, jeg sier dere (disiplene o.a.): Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.” Hva som tydeligvis ble bare gitt til Peter gies nå til alle apostlene. Derfor om Peter skulle være Kristi “arvtager” som har nøklene til kongeriket i stand til å løse og binde, hvorfor er da denne myndigheten gitt til de andre disiplene? At Peter skulle være den første blant apostlene kan vi ikke slutte oss til det fra disse versene.

Gal 2:7: ”Tvert imot forstod de at det er betrodd meg å forkynne evangeliet for de uomskårne, slik som Peter for de omskårne.”

Vi kan her skjønne at Peter er apostelen for jødene og Paulus apostlene til hedningene. Om Peter er pave for hele kirken hvorfor utnevnte Gud ham til apostel for jødene og ikke for hedningene som omfattes av hele den kristne kirke? Husk det er forskjell på jøder og hedninger. Den kristne kirke består av hedninger. Selvsagt er det mange jøder som blir kristne, men da er de heller ikke lenger ikke-hedninger. Så om Peter skulle ha forrang blant disiplene og være overhodet for den kristne kirke (som består av hedninger) hvorfor utnevnte Gud ham til å nå Jødene? Det ville ikke være fornuftig om han var den øverste i kirken (pontifex maximus) og første apostel.

Gal 2:11: ”Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, for hans opptreden hadde dømt ham. 12 Før det kom noen fra Jakob, holdt han måltid sammen med de hedningkristne. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for de omskårne.”

Om Peter var den første paven som var blitt gitt Kristi autoritet i Mat 16:18 hvorfor måtte Paulus irettesette ham? Det vanlige svaret fra de romersk katolske er at pavestolen taler med autoritet og uten feil, men det er mennesket som innehar tittelen som kan gjøre feil. Men problemet her er at det finnes ingen måte å skille sannheten til Den romersk katolske kirkes krav at pavedømmet har blitt nedarvet fra et embete gitt til Peter alene. Hver gang en pave gjør noe galt eller sier noe som ikke er sant, blir mennesket bebreidet og man sier at han har talt uten autoritet. Men når noe er sant er det pga. hans embete. So egentlig er det ikke mulig å diskutere deres påstand om at paven er ufeilbar. Den er i virkeligheten ufeilbar. Det vil si at man ikke kan bevise at det er galt. Den romersk katolske kirke antar, uten grunnlag, at Peter var den første paven, og så distanserer den seg fra kjetteri og feil til de efterfølgende pavene. På den måten prøver de å holde seg uangripelig til kryss eksaminasjon.

1 Pet 5:1-2: ”Og nå ber jeg de eldste blant dere, jeg som selv er en eldste og et vitne om Kristi lidelser og har del i herligheten som skal åpenbares: 2 Vær hyrder for den Guds hjord som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Gjør det ikke for vinnings skyld, men med et villig sinn.”

Om Peter har første rang blant apostlene, hvorfor sier han at han er  ”en eldste” istedenfor å hevde sin forrang? Anerkjente ikke Peter den rangen han hadde fått av Kristus? Den romersk katolske kirke har ingen problemer i å hevde førsterangen til pavestolen. Den katolske kirke har øyensynlig ingen problemer med å proklamere dette. Men det er ikke hva Peter gjør i Skriften. Man må undres hvorfor  paven i den nåværende romersk katolske kirke ikke følger Peters eksempel som de hevder at de følger.  Ikke desto mindre erklærer ikke Peter sin egen forrang.  I virkeligheten gjør han det motsatte ved å si at han er en eldste som dem og et vitne til Kristi lidelse.

Spørsmål:

 1. Hvor er beviset for at Peter hersket over de andre apostlene?
 2. Om Peter har førsterang blant apostlene, hvorfor refererer han ikke til seg selv som det?
 3. Om Peter har førsterang blant apostlene, hvorfor refererer ingen av de andre apostlene til ham på den måten?
 4. Om Peter har førsterang blant apostlene, hvorfor nevnes han som nummer to blant søylene i kirken? (Gal 2:9)
 5. Om Peter har førsterang blant apostlene, hvorfor irettesettes han av Paulus når det gjelder læresetninger? (Gal 2:11)
 6. Om Peter har førsterang blant apostlene, hvorfor gav ikke Jesus seg tilkjenne ovenfor ham som førstemann efter oppstandelsen? Det privilegiet gikk til Maria Magdalena. (Mar 16:9-11)
 7. Om Peter har førsterang blant apostlene, hvorfor skrev han bar to av NTs bøker mens Paulus hedningenes apostel  (Gal 2:7) skrev 13?

 • 1. Sitert fra “The Roman Catholic Controversy”, by James White, p. 107
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.