Evangeliet for muslimer

Kjære muslim,

Fred fra Gud vår Far!

Jesu evangelium er Det glade budskap. Det er hva ”evangelium” betyr på gresk, det opprinnelige språket i Det nye testamentet. Det er gode nyheter fordi Jesus har oppfylt kravene for å holde Loven så vi kan igjennom Jesus, motta total tilgivelse for våre synder. Ved at Jesus overholdt Guds Lov til punkt og prikke, og ved at han døde på korset og stod opp igjen som bevis for at Gud godtok hans perfekte liv, har Jesus gjort det mulig for oss å motta den gratis og komplette gaven: frelse ved tro.
Vår far, Abraham, trodde Gud og det ble regnet ham til rettferdighet. (1Mos 15:6) Det var Abrahams tro på Gud som gjorde ham rettferdig for Gud, ikke at han holdt Loven eller holdt budene. Det kunne han ikke gjøre perfekt.

Guds lov er perfekt, fordi Gud er perfekt. Loven er en refleksjon av Guds karakter. Det er galt å lyve fordi løgn er imot Guds karakter. Det er galt å stjele fordi det er imot Guds karakter. Det er derfor Loven forteller oss hva som er galt. Loven er basert på Guds hellige karakter. Det er derfor Loven ikke er tilfeldig. Den er der med hensikt. Enskjønt Loven er god og perfekt, finnes det ikke noe menneske som kan overholde den perfekt.

Jesus lærte oss at til og med å se på en kvinne med begjær i hjertet er å begå hor (Mat 5:27-28). Du skjønner, Guds lov er ikke bare for å rettlede våre gjerninger. Den er for hjertene våre og innstillingene våre. Renhet i hjertet er hva Gud ønsker av oss, renhet i hjertet ned til det dypeste dyp. Hvorfor? Fordi Guds hjerte er det reneste og mest hellige av alt. Og siden Loven ble uttalt av Ham og kom fra Ham, er den perfekt og hellig. Det er så perfekt du må være for å overholde Loven. Du må være perfekt og uten synd for å kunne stå for den uendelige og hellige Gud.

Men vi er ikke i stand til å holde Loven. Vi synder. Vi faller. Loven sier: ikke lyv – men se – vi lyver i hjertet vårt. Den sier: ikke begå hor, men se hvor begår vi hor – jo i hjertet vårt. Guds lov er perfekt. Vi er ikke det. Gud er perfekt og hellig. Vi er ikke. Vi er ikke i stand til å holde Guds Lov fordi vi er endelige, begrensede og påvirket av synd. Så vi må spørre hvordan kan noensinne noen håpe og gjøre Gud fornøyd igjennom å holde Loven? Hvordan kan noen noensinne håpe å behage Gud og oppnå Himmelen igjennom gode gjerninger? Det er ikke oss selv vi skal behage, men en hellig og ren Gud.

Det glade budskap.

Det glade budskapet er at du behøver ikke prøve å holde Guds lov for å behage ham og komme til Himmelen. Du behøver ikke prøve å heve deg til Guds plan ved å forsøke å holde hans perfekte og hellige lov. Det klarer du ikke. Om du tror at du kan det, er hjertet ditt fylt av stolthet og synd siden du tenker om deg selv at du er perfekt og god, som Gud hellige karakter. Du kan ikke overholde Guds lov til det perfekte. Det er umulig, men hva som er umulig for oss er mulig igjennom Jesus. Han holdt hele Loven perfekt og syndet aldri (1 Pet 2:22).

Jesus sa: ” Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.” (Joh 15,13). Jesus gav sitt liv for sine venner. Jesus gjorde den største kjærlighets gjerningen av alle. Han døde for våre synder. Han betalte straffen for å bryte Guds lov, som er døden. Husk, synd bringer fordømmelse. Men Jesus tok våre synder og fordømmelsen på seg. Med andre ord, han tok vår plass, og i og med det bar han også våre synder på sin kropp på korset som det sies i 1Pet 2:24. Denne kjærlighets handlingen er aldri blitt uovertruffen i hele verden. Den er uovertruffen i Islam fordi i Koraan er den største  kjærlighetsakten, å dø for en annen, men det er gjort av et menneske og ikke av Gud. Men i Bibelen er det Gud som dør for oss. Jesus er Gud legemmeligjort, den andre personen i Treenigheten, som blev en av oss, led under syndefulle mennesker, døde på korset og stod opp fra de døde. Derfor er Guds løfte at enhver som tror på Jesus, vil bli rettferdiggjort for Gud ved tro, slik som Abraham ble det.(1Mos 15:6)

I Koraan sies det i Surah 23:101-103:” 101 Når det støtes i basunen, så er ingen slektskapsbånd mellom dem på denne dag, og de snakker ikke til hverandre. 102 De, hvis vektskåler er tunge, dem vil det gå godt 103 Men de, hvis vektskåler er lette, disse har kastet seg bort. I helvete må de være og bli,”

Er du trett av å forsøke og holde alle lovene i Islam mens du strever med å gjøre flere gode enn dårlige gjerninger i det håp at på Dommedagen skal dine gode gjerninger veie tyngre enn dine dårlige gjerninger? Du innser vel at siden du kan fortjene din frelse igjennom gode gjerninger kan du ikke vite om du vil bli frelst. Om du er trett av å prøve og være perfekt, av å prøve å oppnå Paradis igjennom egne anstrengelser og du innser at du ikke er god nok, da trenger du Jesus. Jesus sa: ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt 11,28)

Jesus tilga synder (Luk 5:20 og 7:48-49). Han gikk på vannet (Mat 14:25). Han gjenoppstod fra de døde (Mat 28:6) Har du gjort mer enn Jesus i å holde Loven eller utføre mirakler? Har Mohammad gjort mer enn Jesus? Nei, det har han ikke.

Det glade budskap er at du liksom Abraham kan bli rettferdiggjort ved tro. Ønsker du å oppnå rettferdighet igjennom tro? Eller ønsker du å fortjene Paradiset igjennom egne gode gjerninger? Kan du gjøre deg fortjent til det? Har du klart det hittil? Har du gjort nok til å bli frelst?

Jesus sa:

  • At han gir evig liv (Joh 10:28-30)
  • At han er gitt all makt i Himmelen og på jorden (Mat 28:12)
  • At han er veien, sannheten og livet (Joh 14:6)
  • At han vil vekke til live menneskene på den ytterste dag (Joh 6:40;44;54)
  • At Den hellig ånd vitner om ham (Joh 15:26)

Ønsker du å prøve å behage Gud igjennom å holde Allahs lover eller ved Kristi nåde?  Igjen sa Jesus at den største kjærlighets gjerningen er å dø for andre. Er det den største kjærlighets gjerningen i islam å spørre deg om du vil gjøre deg fortjent til Himmelen igjennom gode gjerninger som kanskje, om Allah vil, kan frelse deg. Hvilket alternativ viser den største kjærlighetsgjerningen?

Om du ønsker evig liv som Jesus kan gi deg, så stol på hva han gjorde på korset og ikke stol på egne gjerninger for å behage Gud. Stol på Jesus ved tro. Det er ikke Mohammad som tilgir synder. Jesus gjør det (Luk 5:20;7:48-49) Det er ikke Mohammad som døde og sto opp fra de døde. Jesus gjorde det. Dette var ikke Mohammad som sa: Kom og jeg vil gi dere hvile” Jesus sa det. Og Jesus sa også ”Tro på Gud. Tro på meg” (Joh 14:1)

Du kan også liksom Abraham, bli rettferdig i Guds øyne.. ved tro.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.