Helvete

av Matt Slick

Helvete er et av de samtaleemnene som  folk synes er ubehagelige. Vi hører at Helvete er et sted med ild, demoner og uendelig plage. Igjennom historien har mange forfattere skrevet om det. Dantes  Inferno er ett eksempel.  Den vestlige kulturen er svært familær med begrepet. Til og med Hollywood har gjort begrepet sentralt i mange filmer. Hva nå enn innholdet er og uansett hva du tror, lærer Bibelen om Helvete. Men selve doktrinen om Helvete er ikke uten motsetninger. Noen sier det er graven uten noen bevissthet. Andre sier det er et sted hvor man blir korrigert og straffet, men varer ikke evig. Andre igjen sier det er en uendelig straff med pine av ild. Hva enn det er, er Helvete en total mangel på Guds nærvær.

Ord som forbindes med Helvete

Gehenna

I GT er ordet for Helvete ”ge-hinnor” som betyr ”Hinnon dalen” Det er et dal sydvest for  Jerusalem. Stedet ble også kalt ”Topeth” og er avledet fra Arameisk som betyr ”ildsted”. Det var på dette stedet at noen hedenske konger praktiserte menneskeoffring på bålet. (2 Krø 28:3; 33:6; Jer 7:31; 32:35)1 Det er antagelig grunnen til at i NT er ordet blitt assosiert med ødeleggelse ved ild. Ordet ”gehenna” finnes 12 ganger i NT . (o.a.: i den engelske oversettelse, i de norske oversettelsene er ordet ”helvete” alltid benyttet) og hver gang er det Jesus som uttaler det. I NT er ”gehenna” brukt om en tilstand og ikke om et sted.

Hades

Dette ordet forekommer  ti ganger bare i NT i den engelske oversettelsen og tilsvarer GT ordet ”sheol”.  Jesus bruker dette ordet  fire ganger:  Mat 11:23:16:18; Luk 10:15; 16:23
De andre seks gangene forekommer i  Apg 2:27,31; Åpb 1:18; 6:8; 20:13,14

Det menes sannsynlig ”underjordisk tilholdssted for de døde inntil dommedag. Den var delt i to avdelinger, paradiset eller ”ved Abrahmas bryst” for de gode, og Gehenna eller helvete for de dårlige”.2 Sammenlign fortellingen om Lasarus og den rike mannen i Luk 16:19-31. Det er et sted for de bevisste døde som er onde.

Sheol

”Det hebraiske ordet Sheol er antagelig avledet av  rot-ordet ”å uthule” og ble ansett som det alminnelige mottagelsestedet for de døde og ordet forekommer mange ganger i GT. Det refererer til graven.3 Det er et sted og er nevnt i 1 Mos 37:35; 4 Mos 16:30,33; Sal 16:10 osv (o.a.: de norske oversettelsene bruker ”dødsriket”) Sheol har mange betydninger i Skriften: graven, underverdenen, de dødes tilstand. Det ble antatt å være under jordoverflaten (Ese 31:15,17; Sal 86:13)

Er Helvete evig pine?

Det finnes mange kristne grupperinger og  mange sekter som fornekter tanken på at Helvete i alminnelig betydning betyr evig, bevisst straff. Noen mener at Guds evige straff er utryddelse eller ikke-eksistens. Andre sier at det er en forbigående  tilstand, men at alle til slutt vil bli frelst fra Helvete. Kanskje den mest utbredte innvendingen er at en kjærlig Gud ville ikke straffe noen i evig pine. Vi er enige i at Gud er kjærlig (1 Joh 4:8), men han er også rettferdig (Neh 9:32:33; 2 Tes 1:6) og evig (Salm 90:2; 1 Tim1:17) Gud straffer de onde (Jes 11:13) og hans straff vil vare evig. Men spørsmålet gjenstår, er den evige straffen bevisst eller ikke?

Det finnes vers som kan forstås dithen at de døde ikke er bevisste etter døden (Forkynneren  9:5 – de døde vet ingenting4 og Sal 146:4 – på den samme dag  er det forbi med hans tankers råd, er gode eksempler). Andre vers sammenlikner de døde med sovende. Apg 13:36; 1 Kor 15:1-6; 1 Tes 4:13 osv. Men disse siste versene er bare sammenlikninger av utseende av en død og utseende av en som sover.

De døde er bevisste efter døden.

De onde farer levende ned til Sheol

4 Mos 16:30,33 ”..men dersom Herren gjør noget som ikke før er hendt - dersom jorden lukker op sin munn og sluker dem og alle deres, så de farer levende ned i dødsriket, da vet I at disse menn har foraktet Herren. ..33 og de fór levende ned i dødsriket med alle sine; jorden skjulte dem, og de omkom og blev utryddet av menigheten.”

Kastes ut i ytterste mørke med gråt og tenners gnissel

Mat 8:12 ”men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor; der skal være gråt og tenners gnidsel.”

De som kastes i ildenlider bevisst

Mat 13:41-42 ”Menneskesønnen skal utsende sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt det som volder anstøt, og dem som gjør urett, 42 og de skal kaste dem i ildovnen; der skal være gråt og tenners gnidsel.” Se også Mat 13:50

Kastes ut i ild som piner

Åpb 14:8-11 ”Og atter en annen engel fulgte efter og sa: Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin. 9 Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, 10 da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, 11 og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.” Se også Åp 21:8

Helvete er et sted med evig ild og straff

Uslukkelig ild

Mat 3:12:”..han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild.”
Helvetes  ild

”Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier: Din dumrian til en annen, skal stilles for Det høye råd. Og hvis du forbanner ham, utsetter du deg for helvetes ild.”

Mat 5:29-30 ”Så hvis ditt øye - til og med om det er ditt beste øye! - lokker deg til fall, så riv det ut og kast det vekk. Det er bedre at en del av deg går til grunne enn at du kastes i helvete. 30 Og hvis hånden din - om det så er din høyre hånd - blir årsak til at du synder, så hogg den av og kast den fra deg. Det er bedre enn at du selv skulle havne i helvete.”
Mat 18:8-9 ”Hvis altså hånden din eller foten din blir årsak til at du synder, så skjær den av og kast den vekk. Det er bedre å gå til himmelen som krøpling enn å være i helvete med begge hender og føtter. 9 Og hvis øyet ditt blir årsak til at du synder, så riv det ut og kast det vekk. Det er bedre å gå til himmelen med ett øye enn å være i helvete med to.”

Evig ild

Mat 25:41 ” Så skal jeg vende meg mot dem som står på min venstre side og si: `Bort med dere, dere forbannede, gå til den evige ild som er beredt for djevelen og hans onde ånder.”

Evig straff

Mat 25:46  ”Og de skal gå bort til den evige straff, men de rettferdige skal gå til evig liv."

Ordet evig brukt her kommer fra ”aionios” som betyr 1) uten begynnelse eller ende, det som alltid har vært og alltid vil være; 2) uten begynnelse; 3) uten ende, skal aldri opphøre, evigvarende. Ordet ”straff”  kommer fra ”kolasis” og betyr ”å straffe, med implikasjonen at resultatet er voldsom lidelse.5

Evig ild

Jud 1:7 ” Glem heller ikke byene Sodoma og Gomorra og alle deres nabobyer. Folkene der levde i hor og utroskap, og menn levde med menn. Disse byene ble ødelagt med ild, og de er en advarsel til oss alle. Det finnes et helvete der syndere blir straffet.”

Ildsjø

Åp 20:15 ”Og hvis noens navn ikke ble funnet oppskrevet i Livets bok, ble han kastet i ildsjøen.”

LUK 16:19-31, Lasarus og den rike mannen

I Luk 16:19-31 finnes historien om Lasarus og den rike mannen. Kort oppsummert: Lasarus er den fattige mannen som lider her på jorden. Den rike mannen er selvsagt rik. Begge død. Den rike mannen går til Hades (norsk dødsriket) Lasarus kommer til ”Abrahams bryst” som er et annet uttrykk for paradiset. I Hades åpner den rike mannen øynene og ser langt borte: Lasarus. Han roper til Abraham om nåde fordi han pines i flammene. Abraham sier nei. Da spør den rike mannen om noen fra de døde kan oppstå og gå og fortelle hans brødre om ikke å komme til dette forferdelige stedet. Abraham forteller ham at det vil heller ikke skje.

Noen sier at dette er en lignelse. Men om det  var så, er den enestående fordi  ingen andre lignelser gir navn til personer. Men det er ikke en historie, det er virkelighet. Det har virkelig hendt. Men mange som ikke tror på en bevissthet etter døden, vil fremdeles hevde at det er en lignelse. Spørsmålet blir da: om det er en lignelse hva skal man lære av den ? Om helvetesilden er falsk og om bevissthet efter døden er falskt, da bruker Jesus falske læresetninger for å lære bort en sannhet. Lignelser illustrerer sannheten. Om det er en lignelse hva symboliserer bevisstheten etter døden? Også hva er pinen i flammen symbolet på? Er de ikke virkelig? Selvsagt er de det.

Konklusjon

Helvete er et reelt sted. Det er ikke bare mangel på bevissthet. Det er ikke midlertidig. Det er evig pine. Kanskje er det derfor at Jesus snakker mer om Helvete enn himmelen, og bruker mye tid på å advare mennesket mot å komme der. Når alt kommer til alt, om mennesket bare sluttet å eksistere hva var hensikten med å advare dem. Om helvete bare var en midlertidig tilstand ville de unnslippe etter en tid. Men om det er evig og bevisst da er advarselen sterk.

Jesus sa: ”Så hvis ditt øye – til og med om det er ditt beste øye! – lokker deg til fall, så riv det ut og kast det vekk. Det er bedre at en del av deg går til grunne enn at du kastes i helvete. 30 Og hvis hånden din – om det så er din høyre hånd – blir årsak til at du synder, så hogg den av og kast den fra deg. Det er bedre enn at du selv skulle havne i helvete.” Mat 5:29-30

  • 1. Achtemeier, Paul J., Harper's Bible Dictionary, (San Francisco: Harper and Row, Publishers, Inc.) 1985.
  • 2. Unger, Merrill F., Unger's Bible Dictionary, (Chicago: Moody Press), 1966, p. 437.
  • 3. Vine, W. E., Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament Words, (Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell), 1981.
  • 4. Ecclesiastes is a book that is addressed as things appear "under the sun" (Ecc. 1:3,9,14, etc.). In fact, the phrase "under the sun" occurs 29 times in Ecclesiastes, a book written from the human perspective that boldly states that all is vanity.
  • 5. Louw, Johannes P. and Eugene A. Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament based on Semantic Domains, (New York: United Bible Societies), 1988, 1989.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.