Hva burde du se etter i en kirke?

av Matt Slick

Hva skal du se etter dersom du skal skifte kirke? Denne artikkelen vil forhåpentlig besvare dette spørsmålet, men i alle fall gi deg noe viktig å tenke på. Vi anbefaler selvsagt at man holder seg borte fra Mormonene, Jehovas vitner og Den katolske kirke osv. Men med alle de tusener av kirker er det selvsagt umulig for CARM å undersøke alle og komme med anbefalinger. Og om man til dette legger  at folk foretrekker forskjellig typer musikk, tradisjonell eller moderne gudstjenester, tilbudet til unge og eldre varierer osv, så ser du at jobben blir enda vanskeligere.

Derfor har vi satt opp en liste over ting du kan se etter når du prøver å finne en god kirke å gå til. La oss først se hva kirken må ha og dernest hva den ikke bør ha.

Hva du burde forvente av en god kirke.

 1. Ang. læresetningene: En god kirke skal holde seg til de essensielle læresetningene i den kristne kirke som inkluderer:
  1. Bibelen er Guds inspirerte ord og er den endelige autoriteten i alt den omhandler
  2. Det er bare én Gud i all evighet
  3. Doktrinen om Treenigheten: det er én Gud i tre distinkte, evige personer.
  4. At Jesus ble født av jomfru Maria
  5. Jesu guddommelighet; at Jesus er både guddommelig og menneskelig og  fremdeles er et menneske.
  6. At Jesus døde på korset og sto fysisk opp fra de døde i en forherliget kropp.
  7. At frelse er av nåde igjennom tro alene, ikke ved tro og dåp
 2. Moralske spørsmål: Kirken skal forkynne moralsk integritet
  1. Den skal fremme troskap i ekteskapet
  2. Den bør være aktiv eller støtte misjonsarbeid.
 3. Andre ting:
  1. Forkynnelsen skal være sentrert om Jesus.

Unngå en kirke som holder seg til noe av det følgende

 1. Det finnes dårlige kirker overalt. Unngå kirker som:
  1. Fornekter noen av de essensielle tingene nevnt ovenfor
   1. Uten det essensielle i tro har vi ingen tro. Om en kirke fornekter Treenigheten, Jesu fysiske oppstandelse osv. da er ikke kirken kristen.
   2. For mer informasjon om viktige doktriner og tro, se: The Doctrine Grid og Essential Doctrines of Christianity.
  2. Insetter kvinnelige eldste og pastorer
   1. Bibelen forteller oss at en pastor er en eldste  (1 Tim 5:17), og at eldste skal være ”én kvinnes mann” (Tit 1:5-7). Den greske Bibelen sier: ”mann til én kvinne”. Videre sier Paulus i 1Tim 2:12-13: ”Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller ikke å være herre over mannen; hun skal være stille. 13 For Adam ble skapt først og så Eva.” Siden Paulus forbandt dette med rekkefølgen mennesket ble skapt, kan man ikke si at det har noe med kultur å gjøre. Om en kirke bommer på disse enkle områder i Skriften, hvordan kan man da stole på dens forklaring av andre områder?
   2. Se artikkelen: Kan kvinner være eldste eller pastorer?
  3. Støtter homoseksualitet på en eller annen måte.
   1. Det er klart at det ville være et problem. Praktisert homoseksualitet er en synd i hht. Skriften.
    1. 3 Mos 18:22: ”Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.”
    2. 1 Kor 6:9-10: ”Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.”
    3. Rom 1:26-28:”Gud overlot menneskene til det onde og lot dem leve slik de selv ville. Kvinnene vendte seg bort fra Guds plan med deres liv og hadde seksuell omgang med hverandre. 27 Også mennene brente av lyst etter hverandre i stedet for å ha naturlig samliv med kvinner. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sine liv. 28  Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft.”
   2. Se artikkelen: Hva sier Bibelen om homoseksualitet?
  4. Hvor ikke-troende blir betalt for å lede gudstjenesten.
   1. Gudstjeneste er en tilbedelse hvor den kristne kommer med sin takk fra hjertet og priser Gud. Dette er ikke stedet for en ikke-troende som blir betalt for å lede troende i tilbedelse til Gud.
   2. Se artikkelen: Kan ikke-troende lede  kristne i tilbedelse i en guds tjeneste?
  5. Krever dåp for å bli frelst.
   1. Frelse er ved tro og ikke noe annet. Rom 4:1-6 lærer oss veldig klart at rettferdiggjørelse ovenfor Gud er ved tro, ikke ved tro pluss en seremoni.
   2. Se artikkelen: Er dåp nødvendig for frelse?
  6. Som lærer full preterisme.
   1. Full preterisme er læren om at alle ting som er forutsagt i Bibelen om Jesu tilbakekomst har blitt oppfylt, inkludert Kristi gjenkomst og oppstandelse. Full preterisme er ikke bibelsk.
  7. Som fremmer legalisme.
   1. Legalisme er en utidig anvendelse av Guds lov på den kristnes liv. Ens forhold til Gud og samfunnet er basert på hvor godt man overholder Guds lover. Noen ganger krever legalisten at man kler seg på en spesiell måte, ikke går på kino eller ikke ser visse TV show, osv. De pådytter ofte andre kristne siden synspunkter og dømmer dem etter den standarden.
  8. Som fremmer positiv bekjennelse.
   1. Positiv bekjennelse er en feilaktig lære som praktiseres i noen kirker og lærer at Kristi soning bragte oss helse og rikdom, og om en person er syk eller fattig er de fordi denne personen mangler den riktige troen.
  9. Som preker moralisme
   1. Moralisme er å  preke moralitet for moralitetens skyld. Det er som om man sier: ”Vær ærlig fordi å være ærlig er den rette tingen å være” Dette er galt. Det burde  lyde omtrent slik: ”Vi bør være ærlige fordi Gud har kjøpt oss med sitt blod og har forløst oss fra synd. På grunn av korset og Guds store gave som er frelse ved Jesus, må vi være ærlige”.
   2. Når moralisme er  budskapet er Kristus ikke i sentrum. Når Kristus ikke er i sentrum, er forkynnelsen avgudsdyrkelse.

Spørsmål som kan diskuteres

 1. Rom 14:1-12 sier at vi ikke skal dømme en person som har andre betenkeligheter enn du. Vi må fortsette fellesskapet med andre troende og ikke dømme dem fordi de har en annen oppfatning enn du om diskuterbare spørsmål. Slike spørsmål er:
  1. Kan du miste frelsen?
  2. Skal man tilbe på lørdag eller søndag, eller en annen dag?
  3. Er opprykkelsen før, midt i eller etter tusenårsriket?
  4. Hva er den riktige oppfatningen av endetiden: Amillenialisme, premillenialisme eller postmillenialisme?

Spørsmål du bør stille når du velger kirke

 1. Hvor stor eller liten er kirken?
 2. Hvor lang veg har jeg til kirken?
 3. Er kirken sentrert om Kristus i sin forkynnelse?
 4. Hva slags gudstjeneste ønsker du deg?
 5. Når begynner og slutter Gudstjenestene?
 6. Hvor ofte går man til alters?
 7. Finnes det en søndagsskole?
 8. Har kirken Bibelstudie grupper utenom weekendene?
 9. Har den barnepass?
 10. Tillater kirken at barna  er inne i kirken under gudstjenesten?
 11. Har kirken blitt splittet nylig? Om så hvorfor?
 12. Støtter den misjonærer?
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.