Selvmotsigelser i Koraan

Koraan erklærer at den er en perfekt bok oppbevart på stentavler i Himmelen (Sura 85:21-22) Om Koraan er den perfekte boken, gitt av Allah, skulle det ikke finnes selvmotsigelser i den. Selvsagt vil muslimene nekte for at det finnes selvmotsigelser, men de er der. Noen av disse kan debatteres, mens andre er helt klare selvmotsigelser.

En selvmotsigelse forekommer dersom det ene utsagnet utelukker det andre. Det følgende er et godt eksempel. Sura 19:67 sier at mennesket ble skapt ut av ingenting. Men i Sura 15:26 sies det at mennesket er skapt av leire. Siden leire er noe, har vi selvmotsigelsen at ”ingenting” utelukker leire. Begge kan ikke være sanne.

Alle sitatene er hentet fra: http://islam.no/page123365.aspx

 1. Ble mennesket skapt av en seig klump, leire, støv, sæd eller ingenting?
  1. ”...skaper mennesket av en liten seig klump” (96:2)
  2. ”Vi skapte mennesket av fuktig leire.” (15:26)
  3. ”Forholdet med Jesus er overfor Gud det samme som med Adam. Han skapte ham av støv og sa til ham: «Bli!» Og dermed var han.” (3:59)
  4. ”Kommer mennesket ikke i hu at Vi skapte ham tidligere, da han intet var?” (19:67, Yusuf Ali, e også 52:35)
  5. ”Mennesket har Han frembrakt av en sæddråpe, og straks er han klart kranglevoren.” (16:4)
 2. ”Er det tvang eller ikke tvang i religionen i hht. Koraan?
  1. Det er ingen tvang i religionen. Rett vei er tydelig skilt fra villfarelse. Den som avviser avguder og tror på Gud, han har grepet det påliteligste håndtak, som aldri svikter. Gud hører og vet.” (2:256)
  2. Dette er en erklæring fra Gud og Hans sendebud til folket på den store valfartens dag: «Gud sier seg fri fra avgudsdyrkerne, likeledes Hans sendebud! Hvis dere omvender dere, så er det, det beste for dere. Hvis dere vender dere bort, så vit at dere ikke kan forpurre Guds vilje.» Still de vantro i utsikt en smertelig straff!” (9:3)
  3. ”Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende, nåderik.”  (9:5)
  4. Bekjemp dem som ikke tror på Gud og dommens dag, som ikke forbyr det Gud og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.”(9:29)
 3. Den første muslimen var Mohammed, Abraham, Jakob eller Moses?
  1. ”Jeg (Mohammed) er pålagt å være den første som gir seg Ham (Allah) i vold.” (39:12)
  2. Da Moses kom til den fastsatte tid, og Herren talte til ham, sa han: «Min herre, vis Deg for meg, så jeg kan se Deg!» Men Herren svarte: «Du får ikke se Meg. Men se på det fjellet! Hvis det forblir på sin plass, skal du få se Meg!» Men da Herren viste seg for fjellet, pulverisertes det, og Moses falt om besvimt. Da han kom til seg selv igjen, sa han: «Ære være Deg! Jeg vender meg til Deg som den første troende.” (7:143)
  3. ”Og Abraham påla sine sønner dette og Jakob likeså: «Mine sønner, Gud har valgt religionen for dere, så gå ikke i døden annet enn i tjenende hengivelse.” (2:132)
 4. Tilgir Allah eller tilgir han ikke de som tilber en falsk gud?
  1. Gud tilgir ikke at man setter noe ved Hans side, men Han tilgir det som er mindre enn dette overfor den Han vil. Den som setter noe ved Guds side, har i sannhet begått en svær synd.” (4:48) Se også 4:116
  2. ”Skriftfolket ber deg besørge nedsendt til dem et skriftstykke fra himmelen. Av Moses forlangte de enda mer, idet de sa: «Vis oss Gud klart og tydelig.» Men da ble de rammet av lynet for sin urettferdighet. Så laget de gullkalven etter at de hadde mottatt klar beskjed. Vi tilgav dette, og Vi gav Moses klar autoritet.” (4:153)
 5. Endres Allahs forordninger eller ikke?
  1. ”Sendebud før deg er blitt beskyldt for løgn, men de bar med tålmod løgnbeskyldningene og sine plager til Vår hjelp nådde dem. Ingen kan endre Guds ord. Du har nå fått beretningen om sendebudene.” (6:34)
  2. ”Fullkomment er Herrens ord i sannhet og rett. Ingen kan endre Hans ord. Han er den Hørende, den Allvitende.” (6:115)
  3. Hvis Vi annullerer et skriftord, eller lar det gå i glemmeboken, sender Vi et bedre eller et tilsvarende. Vet du ikke at Gud har makt over alle ting?”  (2:106)
  4. ”Om Vi utskifter et skriftord med et annet, og Gud vet best hva Han åpenbarer, så sier de: «Du bare dikter opp!» Nei, de fleste av dem vet ingenting.” (16:101)
 6. Ble Farao drept ved drukning eller ikke?
  1. ”Vi drog med Israels barn gjennom havet. Farao og hans hær fulgte dem med vold og fiendskap i sinne, inntil han var i ferd med å drukne, og sa: «Jeg tror at det er ingen annen gud enn Ham, som Israels barn tror på, og jeg gir meg Ham i vold.» «Nå; men du viste ulydighet tidligere, og var av nedbryterne! I dag skal Vi redde deg og din kropp, så du kan være et jærtegn for dem som kommer etter deg. Dog, folk flest bryr seg ikke om Våre tegn!” (10:90-92)
  2. ”Og han svarte: «Du vet godt at ingen annen enn Herren over himlene og jorden har sendt dem som jærtegn til innsikt. Jeg mener at du, Farao, er fortapt!» Så bestemte han å jage dem ut av landet. Og Vi lot ham og hans folk drukne alle sammen.”
 7. Er det bra å drikke vin eller ikke?
  1. ”Dere som tror, alkohol, hasard, offersteiner og spådomspiler er en gru og et Satans verk. Unngå det, så det må gå dere godt!” (5:90)
  2. Slik er paradiset som er lovet de gudfryktige: Det er bekker med uforurenset vann, bekker med melk av uforanderlig smak, bekker med vin som er en nytelse for dem som drikker den, og bekker med ren honning. Der har de all slags frukt, og Herrens tilgivelse. Er vel disse slik stillet som den som skal være og bli i Ilden, og gis kokende vann å drikke, som sliter deres innvoller i stykker?” (47:15)
  3. De fromme skal visselig være i lykksalighet. På hvileleier lar de blikket streife, og du ser i deres ansikter i lykksalighetens glans. De får forseglet, edel vin å drikke” (83:22-25)

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.