Creştinul

Un creştin este cineva care urmează învăţăturile creştinismului, o religie monoteistă, trinitariană, care a fost fondată de Isus din Nazaret în Israel acum 2000 de ani. Isus a îndeplinit profeţiile Vechiului Testament cu privire la venirea Mesiei, a făcut multe miracole şi a pretins că este divin. După moartea, învierea şi urcarea la ceruri a lui Isus, adepţii lui au continuat lucrarea de învăţare începută de el.

În principal, a fi creştin înseamnă să recunoşti cine este Isus, să primeşti sacrificiul ispăşitor, să te pocăieşti de păcat şi să încerci să trăieşti conform cu ceea ce învaţă Noul Testament.

Termenul creştin provine din grecescul cristianon (Christianon) şi se regăseşte în Faptele Apostolilor 26:28 şi 1 Pet. 4:16. cristianon (Christianon) este derivat din grecescul cristos care înseamnă "Hristos" sau "Unsul", echivalentul ebraiculuiמָשִׁיחַ "Mesia".

  • Faptele Apostolilor 11:26, " şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâiaşi dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia."
  • Faptele Apostolilor 26:28, " Şi Agripa a zis lui Pavel: "Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!"
  • 1 Petru 4:16, " Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta."

În cadrul învăţăturilor corecte ale creştinismului este prezentă şi ispăşirii substitutive a lui Hristos. Deşi sunt teorii diferite cu privire la ispăşire, următoarele versete precizează destul de clar că Hristos a fost pedepsit în locul nostru din cauza păcatelor noastre împotriva lui Dumnezeu, a fost făcut păcat pentru noi şi a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe cruce.

  • Isaia 53:4-6, " Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.”

  • 2 Corinteni 5:21, " Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El."
  • 1 Petru 2:24, " El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.”

Nu toţi cei care pretind a fi creştini sunt creştini

Fără îndoială, Isus a fost o figură extraordinară a antichităţii şi învăţăturile sale spirituale profunde, regăsite în Noul testament, au atras milioane de oameni. Dar, doar pentru că cineva spune că este creştin, asta nu înseamnă că şi este.

În cadrul creştinismului sunt doctrine esenţiale, de bază, definite de Vechiul şi Noul Testament. Biblia propovăduieşte monoteismul (Exod 20:3; Isaia 43:10; 44:6,8); că Dumnezeu este o Trinitate (Matei 3:16-17; 2 Corinteni 13:14; Iuda 20-21); că Isus este Dumnezeu întrupat (Ioan 1:1,14; 20:28; Coloseni 2:9; Tit 2:13; Evrei. 1:8); că Isus a înviat fizic din morţi (1 Corinteni 15:14; 17); că mântuirea este numai cu harul lui Dumnezeu prin credinţă (Efeseni 2:8-9; Galateni 5:4; Romani 3:20). Oricum, sunt unii care pretind a fi creştini, negând una sau mai multe din dogmele esenţiale ale credinţei creştine. Acesta este cazul mormonismul care neagă atât monoteismul cât şi salvarea numai prin har. Martorii lui Iehova învierea fizică a lui Isus şi salvarea numai prin har. Romano-catolicii mântuirea numai prin har şi adaugă faptele de penitenţă, indulgenţele şi sacramentele. Penticostalii Uniţi neagă Trinitatea. Mai sunt alte asemenea grupări, dar acest articol nu intenţionează să le acopere pe toate.

Statistici Creştine

Din punct de vedere statistic, creştinismul (în sensul larg al cuvântului) este cea mai mare religie din lume având în jur de 2 miliarde de adepţi. Catolicismul este cel mai mare grup dintre acelea care pretind că sunt creştine, urmat de protestantism. Din nefericire, sunt mai mult de 30,000 de denominaţiuni creştine. Dacă un grup se ţine de elementele principale ale credinţei creştine dar deviază în puncte ne-esenţiale cum ar fi în care zi să te închini lui Dumnezeu, botezul prin imersiune sau stropire, etc., acel grup este unul creştin. Diferenţa în cadrul doctrinelor neesenţiale a dus la aşa de multe denominaţiuni. Dar, negarea unei dogme esenţiale înseamnă că acel grup nu este creştin în chiar miezul credinţei sale, chiar dacă ar pretinde că este creştin.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.